فقدان و وجود پیچیدگی اجتماعی در بازار گردشگری پایدار

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainable tourism Fishing strategy Recreational fishing Resource management Discourse analysis
کلمات کلیدی :
گردشگری پایدار، استراتژی ماهیگیری، ماهیگیری تفریحی، مدیریت منابع، تجزیه و تحلیل گفتمان
عنوان فارسی :

فقدان و وجود پیچیدگی اجتماعی در بازار گردشگری پایدار

عنوان انگلیسی :

Absence and presence of social complexity in the marketization of sustainable tourism

ژورنال :
Journal of Cleaner Production
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614012475
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.053
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainable tourism Fishing strategy Recreational fishing Resource management Discourse analysis

کلمات کلیدی : گردشگری پایدار، استراتژی ماهیگیری، ماهیگیری تفریحی، مدیریت منابع، تجزیه و تحلیل گفتمان

عنوان فارسی : فقدان و وجود پیچیدگی اجتماعی در بازار گردشگری پایدار

عنوان انگلیسی : Absence and presence of social complexity in the marketization of sustainable tourism

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614012475چکیده انگلیسی
The EU strategy for rural development 2014–2020 proposes a focus on tourism as a solution to bring economic, environmental and social aspects of sustainable development together. Using the case of fishing tourism in Sweden, we discuss the marketization of sustainable development on a destination market. We focus on the discursive and practical tension between ambitions for development and maintenance. In a two-step analysis, we problematize the win–win consensus of sustainable tourism discourse in relation to different stakeholders' competing uses of limited resources in practice. We show how stakeholders understand the stakes of sustainable tourism as either lost opportunities for development due to failed regulation of a natural resource, or as deteriorating social relations due to failed maintenance of socio-cultural values. We argue for the acknowledgement of social complexity in market theoretizations in order to transfer sustainable tourism from the agenda of business potential and traditional marketing to the domain of participatory politics.

چکیده فارسی
استراتژی اتحادیه اروپا برای توسعه روستایی 2014-2020 تمرکز بر گردشگری را به عنوان راه حل برای به ارمغان آوردن جنبه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی توسعه پایدار با هم پیشنهاد می دهد. با استفاده از گردشگری ماهیگیری در سوئد، ما درباره مارکیت سازی توسعه پایدار در بازار مقصد بحث می کنیم. ما بر تنش گفتمانی و عملی بین جاه طلبی برای توسعه و نگهداری تمرکز می کنیم. در یک تجزیه و تحلیل دو مرحلهای، ما توافق دو طرفه گفتمان گردشگری پایدار را در رابطه با استفاده از منابع محدود در ذینفعان مختلف در عمل، مورد بحث قرار می دهیم. ما نشان می دهیم که چگونه ذینفعان به اهداف گردشگری پایدار به عنوان فرصت های از دست رفته برای توسعه به دلیل تنظیم ناامن منابع طبیعی و یا از دست دادن روابط اجتماعی به دلیل ناکارایی ارزش های اجتماعی و فرهنگی، درک شده اند. ما برای تصدیق پیچیدگی اجتماعی در نظریه های بازار به منظور انتقال گردشگری پایدار از دستور کار پتانسیل تجاری و بازاریابی سنتی به حوزه سیاست مشارکتی استدلال می کنیم.

موضوعات مقاله