ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
98
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D outsourcing Exporting Importing Skills Internal R&D
کلمات کلیدی :
برون سپاری تحقیق و توسعه، صادرات واردات، مهارت، تحقیق و توسعه داخلی
عنوان فارسی :

ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی :

Absorptive capacity and R&D outsourcing

ژورنال :
Journal of Engineering and Technology Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923474817300115
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2017.01.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 98

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D outsourcing Exporting Importing Skills Internal R&D

کلمات کلیدی : برون سپاری تحقیق و توسعه، صادرات واردات، مهارت، تحقیق و توسعه داخلی

عنوان فارسی : ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی : Absorptive capacity and R&D outsourcing

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923474817300115چکیده انگلیسی
I analyze the determinants of research and development (R&D) outsourcing, or investments in R&D purchased from external providers. I build on the knowledge-based view of the firm (KBV) and the concept of absorptive capacity to propose a separation between the mechanisms that form the potential absorptive capacity that enables the firm to identify and integrate outsourced R&D knowledge into the firm, from the mechanisms that form the realized absorptive capacity that enables the firm to use and transform outsourced R&D knowledge into innovation. First, I propose that firms that engage with foreign customers and with foreign suppliers develop the potential absorptive capacity, an ability to understand new and complex external knowledge that is useful for integrating it with firm-internal knowledge, and thus invest more in R&D outsourcing. Second, I argue that firms that have more skilled employees and invest more in internal R&D develop the realized absorptive capacity, an ability to use and transform external knowledge, and as a result invest more in R&D outsourcing. Finally, I propose that these relationships are weakened when the firms are subsidiaries of foreign multinational firms operating in the country, because these firms can also build their absorptive capacity by being integrated with other country subsidiaries and the headquarters within the multinational. I test these arguments on a sample of manufacturing firms and find that firms that import, export, have more skilled employees, and have more internal R&D investment tend to invest more in R&D outsourcing. I also find that, for subsidiaries of foreign firms, the impact of skilled employees and internal R&D on R&D outsourcing is lower than for domestic firms. These ideas provide a theory-driven explanation of the determinants of R&D outsourcing that refine the notion of absorptive capacity and its two dimensions, potential and realized.

چکیده فارسی
من عوامل موثر بر برون سپاری تحقیق و توسعه (R & D) یا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را که از طرف ارائه دهندگان خارجی خریداری شده است، تحلیل می کنم. من بر اساس دیدگاه دانش مبتنی بر شرکت (KBV) و مفهوم ظرفیت جذب برای ایجاد جدایی بین مکانیسم هایی که ظرفیت جذب بالقوه را ایجاد می کنند، امکان شرکت را برای شناسایی و ادغام دانش های تحقیق و توسعه برون سپاری در شرکت، از مکانیسم هایی که ظرفیت جذب متوازنی را ایجاد می کنند که شرکت را قادر می سازد تا دانش نوین تحقیق و توسعه را به نوآوری بسپارد. اولا پیشنهاد می کنم که شرکت هایی که با مشتریان خارجی مشغول به کار هستند و با تامین کنندگان خارجی ظرفیت جذب بالقوه را افزایش می دهند، توانایی درک دانش جدید و پیچیده خارجی که برای ادغام آن با دانش درون سازمانی مفید است و بنابراین بیشتر در برون سپاری تحقیق و توسعه بیشتر سرمایه گذاری می شود. دوم، من استدلال می کنم که شرکت هایی که کارکنان ماهر بیشتری دارند و بیشتر در تحقیق و توسعه داخلی سرمایه گذاری می کنند، ظرفیت جذب متوازن، توانایی برای استفاده و تبدیل دانش های خارجی را توسعه می دهند و در نتیجه، برون سپاری بیشتری در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند. در نهایت، پیشنهاد می کنم که این روابط ضعیف شود، زمانی که شرکت ها شرکت های چندملیتی خارجی هستند که در کشور فعالیت می کنند، چرا که این شرکت ها می توانند ظرفیت جذب خود را با ادغام با سایر شرکت های وابسته به کشور و دفتر مرکزی چند ملیتی بسازند. من این استدلال ها را در نمونه ای از شرکت های تولیدی تست می کنم و می بینم که شرکت هایی که واردات، صادرات، کارکنان ماهر بیشتری دارند و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بیشتری دارند، تمایل به سرمایه گذاری بیشتر در برون سپاری تحقیق و توسعه دارند. من همچنین دریافتم که برای شرکت های تابعه شرکت های خارجی تاثیر کارکنان ماهر و تحقیق و توسعه داخلی در زمینه برون سپاری تحقیق و توسعه کمتر از شرکت های داخلی است. این ایده ها، توضیحی مبتنی بر نظریه بر تعیین کننده های برون سپاری تحقیق و توسعه را ارائه می دهند که مفهوم ظرفیت جذب و دو بعد آن، پتانسیل و تحقق یافته را اصلاح می کند.

موضوعات مقاله