مدیریت دسترسی در حمل و نقل باری چندمنظوره: یک مطالعه اکتشافی از ویژگی های اطلاعات، کارمندان، منابع و فعالیت ها

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
78
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Information exchange Information attributes Access management Intermodal transportation Freight transportation Transport efficiency
کلمات کلیدی :
مبادله اطلاعات، ویژگی های اطلاعات، مدیریت دسترسی، حمل و نقل میان وسایل نقلیه، حمل و نقل کالا، بهره وری حمل و نقل
عنوان فارسی :

مدیریت دسترسی در حمل و نقل باری چندمنظوره: یک مطالعه اکتشافی از ویژگی های اطلاعات، کارمندان، منابع و فعالیت ها

عنوان انگلیسی :

Access management in intermodal freight transportation: An explorative study of information attributes, actors, resources and activities

ژورنال :
Research in Transportation Business & Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539516301080
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2017.02.012
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 78

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Information exchange Information attributes Access management Intermodal transportation Freight transportation Transport efficiency

کلمات کلیدی : مبادله اطلاعات، ویژگی های اطلاعات، مدیریت دسترسی، حمل و نقل میان وسایل نقلیه، حمل و نقل کالا، بهره وری حمل و نقل

عنوان فارسی : مدیریت دسترسی در حمل و نقل باری چندمنظوره: یک مطالعه اکتشافی از ویژگی های اطلاعات، کارمندان، منابع و فعالیت ها

عنوان انگلیسی : Access management in intermodal freight transportation: An explorative study of information attributes, actors, resources and activities

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539516301080چکیده انگلیسی
The purpose of this study is to identify the existing and required information attributes (i.e. the actual transmitted information) that need to be exchanged between the studied hubs and hauliers to improve their access management. Access management is the management of the process of actors accessing resources for specific activities in transportation systems.A literature review on the topic is followed by semi-structured interviews and focus group meetings with key stakeholders. This results in a classification framework that categorises the information attributes into sources (actors, resources and activities) and categories (static, historical, or dynamic).The study reveals deficiencies in the information exchange between the involved actors. The main finding of this work is a comprehensive compilation of identified information attributes presented in an analytical framework. The most important required information attributes are Actual pick-up time, Hub's loading point, Hub's unloading point, Occupancy rate, and Queuing status.This study contributes to new knowledge in the disciplines Management of Freight Transport Systems, Intermodal Transport Systems and Information Systems (IS). For future research, the identified framework must be tested in real-life scenarios to measure its performance and efficiency on access management.

چکیده فارسی
هدف از این مطالعه شناسایی ویژگی های اطلاعات موجود و مورد نیاز (یعنی اطلاعات منتقل شده واقعی) است که باید بین مراکز فعالیت و حمل و نقل مورد بررسی قرار گیرد تا مدیریت دسترسی آنها را بهبود بخشد. مدیریت دسترسی مدیریت فرآیند کارمندان دسترسی به منابع برای فعالیت های خاص در سیستم های حمل و نقل است.

موضوعات مقاله