مدل تجزیه و تحلیل ناشی از وقوع حوادث و طبقه بندی (ACAT) مدل سیستم پیچیده صنعتی از منظر دیدگاه نظری ایمنی و کنترل سیستم

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
38
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Accident causes classification Risk analysis Complex industrial system System safety
کلمات کلیدی :
علل حوادث، طبقه بندی، تحلیل ریسک، سیستم صنعتی پیچیده، ایمنی سیستم
عنوان فارسی :

مدل تجزیه و تحلیل ناشی از وقوع حوادث و طبقه بندی (ACAT) مدل سیستم پیچیده صنعتی از منظر دیدگاه نظری ایمنی و کنترل سیستم

عنوان انگلیسی :

An Accident Causation Analysis and Taxonomy (ACAT) model of complex industrial system from both system safety and control theory perspectives

ژورنال :
Safety Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516302818
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.10.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 38

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Accident causes classification Risk analysis Complex industrial system System safety

کلمات کلیدی : علل حوادث، طبقه بندی، تحلیل ریسک، سیستم صنعتی پیچیده، ایمنی سیستم

عنوان فارسی : مدل تجزیه و تحلیل ناشی از وقوع حوادث و طبقه بندی (ACAT) مدل سیستم پیچیده صنعتی از منظر دیدگاه نظری ایمنی و کنترل سیستم

عنوان انگلیسی : An Accident Causation Analysis and Taxonomy (ACAT) model of complex industrial system from both system safety and control theory perspectives

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516302818چکیده انگلیسی
Accident causation analysis is a good way to trace industrial accident causes and ultimately to prevent similar accidents from happening again. Classification of accident causes can not only provide a comprehensive understanding of accident but also benefit causes statistics. Although many accident cause classification models or taxonomies have been proposed, yet some models aشre domain-specific while others are too general or complicated for practical application. To address the basic two issues of accident analysis, which are (1) what is the failure and (2) how does the failure happen, a new model is presented from both system safety perspective and control theory perspective. First, complex systems can be decomposed into six components, which are machine, man, management, information, resources, and environment from the view of system safety factors. From control theory perspective, actuator, sensor, controller, and communication are defined as system factors’ functional abstractions. The combinations of system factors and control functions form a matrix model for accident causation analysis and classification, named Accident Causation Analysis and Taxonomy (ACAT) model. Then a comparison with existing cause classification schemes is made and the case of BP Texas refinery accident is used to illustrate its capability.

چکیده فارسی
تجزیه و تحلیل علت حادثه یک راه خوب برای ردیابی علل حوادث صنعتی است و در نهایت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه نیز رخ می دهد. طبقه بندی حوادث ناشی از سوانح نه تنها می تواند یک درک جامع از حوادث را فراهم کند، بلکه باعث افزایش آگاهی می شود. اگر چه بسیاری از حوادث باعث می شود مدل های طبقه بندی یا دسته بندی پیشنهاد شوند، اما بعضی از مدل ها دارای خاصیت خاصی هستند، در حالی که دیگران برای کاربرد عملی خیلی پیچیده هستند. برای رسیدگی به دو مسئله اصلی تجزیه و تحلیل حوادث، که (1) شکست است و (2) چگونه شکست رخ می دهد، مدل جدید از چشم انداز امنیت سیستم و دیدگاه نظری کنترل ارائه شده است. اول، سیستم های پیچیده را می توان از نظر عوامل ایمنی سیستم به شش مولفه تقسیم کرد که عبارتند از دستگاه، انسان، مدیریت، اطلاعات، منابع و محیط زیست . از دیدگاه نظری کنترل، محرک، سنسور، کنترل کننده و ارتباطات به عنوان انتزاعی کاربردی سیستم عامل تعریف می شوند. ترکیبی از عوامل سیستم و توابع کنترل یک مدل ماتریسی برای تجزیه و تحلیل و طبقه بندی علیت ناشی از حادثه ، به نام مدل ACAT تجزیه و تحلیل ناشی از حوادث و طبقه بندی (ACAT). سپس مقايسه با طرحهاي طبقه بندي موجود صورت گرفته است و مورد حادثه پالايشگاه BP تگزاس براي نشان دادن توانايي آن مورد استفاده قرار گرفته است.

موضوعات مقاله