دستیابی به کارایی و اثربخشی در مدیریت خرید و تامین: طراحی سازمان و برون سپاری

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
85
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Purchasing and Supply Management Purchasing organization Organizational design Outsourcing Case study
کلمات کلیدی :
مدیریت خرید و تامین، سازمان خرید، طراحی سازمانی، برون سپاری، مطالعه موردی
عنوان فارسی :

دستیابی به کارایی و اثربخشی در مدیریت خرید و تامین: طراحی سازمان و برون سپاری

عنوان انگلیسی :

Achieving efficiency and effectiveness in Purchasing and Supply Management: Organization design and outsourcing

ژورنال :
Journal of Purchasing and Supply Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409217300419
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.pursup.2017.06.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 85

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Purchasing and Supply Management Purchasing organization Organizational design Outsourcing Case study

کلمات کلیدی : مدیریت خرید و تامین، سازمان خرید، طراحی سازمانی، برون سپاری، مطالعه موردی

عنوان فارسی : دستیابی به کارایی و اثربخشی در مدیریت خرید و تامین: طراحی سازمان و برون سپاری

عنوان انگلیسی : Achieving efficiency and effectiveness in Purchasing and Supply Management: Organization design and outsourcing

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409217300419چکیده انگلیسی
As a function with a strategic role, Purchasing and Supply Management (PSM) needs to continuously find ways to improve its efficiency and effectiveness. One potential way to specifically addressing efficiency targets is to outsource parts of the purchasing process. While outsourcing remains one of the most prevalent business practices in various areas, many businesses fail to realize the benefits anticipated from their outsourcing initiatives. Research reports that one major reason for these outsourcing challenges lies in the design of the focal organization. In this paper, we take an organization design view to outsourcing in the PSM context. Based on a multi-year case study from 2010 to 2013 at a global chemical and pharmaceutical company, we elaborate how the organizational design of the PSM function relates to outsourcing opportunities in order to increase efficiency and effectiveness by allocating internal resources to more value-adding activities. The case illustrates how an activity-based organizational design of PSM can support outsourcing of some parts of the purchasing process.

چکیده فارسی
به عنوان یک نقش با نقش استراتژیک، مدیریت خرید و عرضه (PSM) نیاز به پیوسته راه هایی برای بهبود کارایی و کارایی آن ها را پیدا می کند. یکی از راه های بالقوه برای مشخص کردن اهداف کارآیی، بخش های فرایند خرید است. در حالی که برون سپاری یکی از شایع ترین شیوه های کسب و کار در زمینه های مختلف است، بسیاری از شرکت ها نتوانسته اند مزایای پیش بینی شده از ابتکارات برون سپاری خود را درک کنند. تحقیقات نشان می دهد که یکی از دلایل اصلی این چالش های برون سپاری، طراحی سازمان مرکزی است. در این مقاله، ما یک دیدگاه طراحی سازمان را به برون سپاری در زمینه PSM می گیریم. بر اساس یک مطالعه چند ساله از سال 2010 تا 2013 در یک شرکت شیمیایی و دارویی جهانی، ما تفسیر می کنیم که چگونه طراحی سازمانی عملکرد PSM مربوط به فرصت های برون سپاری برای افزایش کارایی و کارایی با اختصاص منابع داخلی به ارزش افزوده فعالیت ها. این مورد نشان می دهد که چگونه یک طراحی سازمانی مبتنی بر فعالیت PSM می تواند برون سپاری برخی از بخش های فرآیند خرید را پشتیبانی کند.

موضوعات مقاله