مهارت ایجاد کردن بر تئوری مدیریت پروژه

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
106
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Agility construct Agility performance Project management Agile project management Frame semantics
کلمات کلیدی :
ساخت و ساز چابک، عملکرد چابکی، مدیریت پروژه، مدیریت پروژه های مداوم، معانی اسکلت
عنوان فارسی :

مهارت ایجاد کردن بر تئوری مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی :

The agility construct on project management theory

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316000089
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.01.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 106

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Agility construct Agility performance Project management Agile project management Frame semantics

کلمات کلیدی : ساخت و ساز چابک، عملکرد چابکی، مدیریت پروژه، مدیریت پروژه های مداوم، معانی اسکلت

عنوان فارسی : مهارت ایجاد کردن بر تئوری مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی : The agility construct on project management theory

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316000089چکیده انگلیسی
Definitions of agility found in the project management (PM) and agile project management (APM) disciplines are inconsistent, incomplete and lack clarity. This paper presents a complete definition of the agility construct, built from a combination of systematic literature review and frame semantics methodology. A survey with 171 projects with different innovation levels and industry sectors combined with factor analysis was used to first validate the construct. The results show that the agility construct is cohesive and useful in different PM contexts. The implications for advancing the PM theory and practice are threefold: i) agility should be considered a team's performance, rather than a mere adjective for practices and methods; ii) agility, as a performance, might be dependent upon a combination of organization, team and project factors; and iii) the agility performance level can be measured within two main factors: rapid project planning change and active customer involvement.

چکیده فارسی
تعاریف مهارت موجود در مدیریت پروژه (PM) و رشته های مدیریت پروژه مهارت(APM) متناقض، ناقص و عدم وضوح هستند. این مقاله یک تعریف جامع از ساختار مهارت ارائه می دهد که از ترکیبی از بررسی مطالعات سیستماتیک و روش شناسی شیوه های شناخته شده ارائه شده است. برای اولین بار اعتبار سازه، یک بررسی با 171 پروژه با سطوح مختلف نوآوری و بخش های صنعتی همراه با تجزیه و تحلیل عامل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که ساختار مهارت سازگار و مفید در شرایط مختلف PM است. پیامدهای پیشبرد تئوری و عملکرد PM سه گانه است: I) مهارت باید عملکرد تیمی را در نظر بگیرد، نه تنها یک الگویی برای شیوه ها و روش ها؛ ii) مهارت ، به عنوان یک عملکرد، ممکن است وابسته به ترکیبی از عوامل سازمان، تیم و پروژه باشد؛ و (iii) سطح عملکرد مهارت می تواند در دو عامل اصلی اندازه گیری شود: تغییر برنامه ریزی سریع پروژه و دخالت فعال مشتری.

موضوعات مقاله