کاربرد تابع فاصله جهت دار با تعداد حوادث به عنوان خروجی نامطلوب برای اندازه گیری کارایی فنی حمل و نقل جاده ای در هند

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
41
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Technical efficiency Road transport Accident Directional distance function Tobit Zero-truncated negative binomial
کلمات کلیدی :
راندمان فنی، حمل و نقل جاده ای، حوادث، عملکرد فاصله ای مستقیم، دوجمله ای منفی خنثی شده
عنوان فارسی :

کاربرد تابع فاصله جهت دار با تعداد حوادث به عنوان خروجی نامطلوب برای اندازه گیری کارایی فنی حمل و نقل جاده ای در هند

عنوان انگلیسی :

An application of the directional distance function with the number of accidents as an undesirable output to measure the technical efficiency of state road transport in India

ژورنال :
Transportation Research Part A: Policy and Practice
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856416306887
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.08.012
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 41

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Technical efficiency Road transport Accident Directional distance function Tobit Zero-truncated negative binomial

کلمات کلیدی : راندمان فنی، حمل و نقل جاده ای، حوادث، عملکرد فاصله ای مستقیم، دوجمله ای منفی خنثی شده

عنوان فارسی : کاربرد تابع فاصله جهت دار با تعداد حوادث به عنوان خروجی نامطلوب برای اندازه گیری کارایی فنی حمل و نقل جاده ای در هند

عنوان انگلیسی : An application of the directional distance function with the number of accidents as an undesirable output to measure the technical efficiency of state road transport in India

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856416306887چکیده انگلیسی
By using the directional distance function (DDF) of data envelopment analysis (DEA), this study measures the technical efficiency of 37 Indian state road transport undertakings (SRTUs) for the year 2012–13. We employ the DDF as a tool for analyzing a joint production function with both desirable and undesirable outputs (i.e., the number of accidents). A comparison between the results with and without accidents shows that several SRTUs have experienced significant changes in their efficiency scores as well as in their rankings after accounting for the undesirable output. This indicates the importance of including the number of accidents – a safety standard – as representative of the undesirable output in computing the efficiency scores of SRTUs. The results of the Tobit model indicate that SRTUs with greater vehicle productivity are more efficient under both conventional DEA and DDF approaches. We also employed zero-truncated negative binomial model to assess the factors influencing the number of road accident experienced by the Indian SRTUs and found that the accident count was significantly influenced by fleet utilization and vehicle productivity.

چکیده فارسی
با استفاده از تابع فاصله کانونی (DDF) تجزیه و تحلیل پوششی داده ها (DEA)، این مطالعه کارایی فنی 37 شرکت دولتی حمل و نقل جاده ای هند (SRTUs) را برای سال های 2012 تا 2012 اندازه گیری می کند. ما DDF را به عنوان یک ابزار برای تجزیه و تحلیل یک تابع تولید مشترک با هر دو خروجی مطلوب و نامطلوب (به عنوان مثال، تعداد حوادث) استخدام می کنیم. مقایسه بین نتایج با و بدون حوادث نشان می دهد که چندین SRTUs تغییرات قابل توجهی در نمرات کارآیی خود و همچنین رتبه بندی آنها پس از حسابداری برای خروجی نامطلوب تجربه کرده اند. این نشان دهنده اهمیت شمول حوادث - استاندارد ایمنی - به عنوان نماینده خروجی نامطلوب در محاسبه نمرات کارایی SRTU ها می باشد. نتایج مدل Tobit نشان می دهد که SRTU ها با بهره وری وسیع خودرو در دو روش معمول DEA و DDF کارایی بیشتری دارند. ما همچنین مدل binomial منفی کوتاه مدت را برای ارزیابی عوامل موثر بر تعداد حادثه جاده ای که توسط SRTU های هند به کار برده می شود، یافتیم و دریافتیم که تعداد حادثه به طور قابل توجهی تحت تأثیر استفاده ناوگان و بهره وری خودرو قرار دارد.

موضوعات مقاله