کاربرد فناوری اطلاعات در اقتصاد خلاق: تولید در مقابل صنایع خلاق

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
99
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Creative economy Information technology Strategy Performance Alignment
کلمات کلیدی :
اقتصاد خلاق، فناوری اطلاعات، سازگاری عملکرد استراتژی
عنوان فارسی :

کاربرد فناوری اطلاعات در اقتصاد خلاق: تولید در مقابل صنایع خلاق

عنوان انگلیسی :

Application of information technology in creative economy: Manufacturing vs. creative industries

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515000955
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.04.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 99

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Creative economy Information technology Strategy Performance Alignment

کلمات کلیدی : اقتصاد خلاق، فناوری اطلاعات، سازگاری عملکرد استراتژی

عنوان فارسی : کاربرد فناوری اطلاعات در اقتصاد خلاق: تولید در مقابل صنایع خلاق

عنوان انگلیسی : Application of information technology in creative economy: Manufacturing vs. creative industries

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515000955چکیده انگلیسی
The primary purpose of this paper is to review the historical development of the application of IT, its relationships with corporate strategy, and its influence on corporate performance. The secondary purposes are to empirically investigate the above relationships and the differences in these relationships between creative and manufacturing industries and to identify the most powerful IT traits for a firm's success in each industry in Korea. The research findings confirmed that application of IT provides several kinds of competitive advantage such as efficiency, threat, functionality, attack, and integration, and that it significantly contributes to corporate performance. Application of IT plays significant roles in mediating between corporate strategy and performance. The research findings indicate that IT traits of efficiency and integration are the two most powerful competitive advantages for corporations. These research results indicate that corporate strategy is essential in delivering high corporate performance in both creative and manufacturing industries. Firms in creative industries should seriously consider IT traits of efficiency and threat, while firms in manufacturing industries should deeply take IT traits of efficiency and integration into account.

چکیده فارسی
هدف اصلی این مقاله بررسی توسعه تاریخی کاربرد فناوری اطلاعات، روابط آن با استراتژی شرکتی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت است. اهداف ثانویه این است که تجربیات روابط فوق و تفاوت های این روابط بین صنایع خلاق و تولید را بررسی کنند و قوی ترین ویژگی های IT برای موفقیت شرکت در هر صنعت در کره شناسایی نمایند . یافته های تحقیق حاکی از آن است که استفاده از فناوری اطلاعات چندین مزیت رقابتی مانند بهره وری، تهدید، قابلیت، تاخت و تاز کردن و ادغام را فراهم می کند و این امر به طور قابل توجهی در عملکرد شرکت تاثیر می گذارد. کاربرد فناوری اطلاعات نقش مهمی در میانجیگری بین استراتژی و عملکرد شرکت دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ویژگی های IT از کارایی و یکپارچه سازی، دو مزیت رقابتی برای شرکت های بزرگ هستند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استراتژی شرکت در ارائه عملکرد شرکت های بزرگ در صنایع خلاق و تولید ضروری است . بنگاه های صنایع خلاق باید به طور جدی ویژگی های فناوری اطلاعات را از نظر کارایی و تهدید در نظر بگیرند، در حالی که شرکت های صنایع تولیدی باید به طور جدی ویژگی های فناوری اطلاعات را برای کارایی و ادغام در نظر بگیرند.

موضوعات مقاله