طراحی ساختار و کاربرد سیستم های حمل و نقل هوشمند تعاونی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
5
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Cooperative Intelligent Transport Systems Architecture
کلمات کلیدی :
تعاونی، سیستم های حمل و نقل هوشمند، ساختار
عنوان فارسی :

طراحی ساختار و کاربرد سیستم های حمل و نقل هوشمند تعاونی

عنوان انگلیسی :

Architecture and Application Research of Cooperative Intelligent Transport Systems

ژورنال :
Procedia Engineering
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816003398
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.01.312
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 5

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Cooperative Intelligent Transport Systems Architecture

کلمات کلیدی : تعاونی، سیستم های حمل و نقل هوشمند، ساختار

عنوان فارسی : طراحی ساختار و کاربرد سیستم های حمل و نقل هوشمند تعاونی

عنوان انگلیسی : Architecture and Application Research of Cooperative Intelligent Transport Systems

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816003398چکیده انگلیسی
This paper describes the System Architecture of the Cooperative Intelligent transportation system. It identifies the stakeholders and their concerns that were considered when developing the system architecture. And then introduces the concepts of architecture Viewpoints and Views, and further details the Viewpoints that have been selected to address stakeholder concerns. Finally describes the architecture of the system from five viewpoints: enterprise, functional, connectivity, communications, and information. The Cooperative Intelligent transportation system applications are shown with two use cases: Utilization of Floating Vehicle Data to cope with environmental issues and Cooperative risk warning systems.

چکیده فارسی
این مقاله ساختار سیستم حمل و نقل هوشمند تعاونی را توصیف می کند. این شناسایی ذینفعان و نگرانی های آنها را در هنگام توسعه ساختار سیستم مورد توجه قرار می دهد. و سپس مفاهیم دیدگاه ها و دیدگاه های ساختاری را معرفی می کند و جزئیات دیدگاه هایی را که برای رفع نگرانی های ذینفع انتخاب شده اند، تاکید می کند. در نهایت معماری سیستم را از پنج دیدگاه شرح می دهد: سازمانی، کاربردی، ارتباط، روابط، و اطلاعات. برنامه های کاربردی سیستم تعاونی هوشمند با دو مورد استفاده نشان داده شده است: استفاده از داده های جاری برای مقابله با مسائل زیست محیطی و سیستم های هشدار دهنده ریسک تعاونی.

موضوعات مقاله