ارزیابی ترکیب سیاست های حمایت عمومی از تحقیق و توسعه کسب و کار

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
50
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Public support Business R&D Policy mix
کلمات کلیدی :
حمایت عمومی، تجارت ، تحقیق و توسعه، ترکیب سیاست
عنوان فارسی :

ارزیابی ترکیب سیاست های حمایت عمومی از تحقیق و توسعه کسب و کار

عنوان انگلیسی :

Assessing the policy mix of public support to business R&D

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733317301452
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.09.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 50

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Public support Business R&D Policy mix

کلمات کلیدی : حمایت عمومی، تجارت ، تحقیق و توسعه، ترکیب سیاست

عنوان فارسی : ارزیابی ترکیب سیاست های حمایت عمومی از تحقیق و توسعه کسب و کار

عنوان انگلیسی : Assessing the policy mix of public support to business R&D

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733317301452چکیده انگلیسی
This paper investigates whether the effectiveness of public support to business R&D increases or decreases when firms benefit from different support schemes. Data on the amount received by individual firms in the available support schemes in Belgium, over the period 2003–2011, are matched with other firm-level data. Estimations of this panel of firms permit to account for the time dimension and selection mechanism in public support as well as for observed and unobserved firm heterogeneity. Results on the impact of public support appear to depend on the econometric specification and estimation procedure that is considered. Robust results indicate that the effectiveness of R&D support decreases when firms benefit from different schemes at the same time, especially when firms combine subsidies with several tax benefits.

چکیده فارسی
این مقاله بررسی اینکه آیا اثربخشی حمایت عمومی از تحقیق و توسعه کسب و کار در حال افزایش است یا کاهش می یابد، زمانی که شرکت ها از طرح های پشتیبانی مختلف بهره مند شوند. داده های مربوط به میزان دریافت شده توسط شرکت های مختلف در طرح های پشتیبانی موجود در بلژیک، در طول دوره 2003-2011، با سایر داده های سطح سازمانی مطابقت دارد. برآورد این هیئت شرکت ها اجازه می دهد که برای ابعاد زمان و مکانیزم انتخاب در حمایت عمومی و همچنین برای ناهمگونی شرکت مشاهده شده و بدون نظارت حساب شود. نتایج بر روی تأثیر حمایت عمومی به نظر می رسد که به مشخصات فنی و روش برآورد که در نظر گرفته شده است، بستگی دارد. نتایج حیرت انگیز نشان می دهد که اثربخشی حمایت از تحقیق و توسعه کاهش می یابد، زمانی که شرکت ها از طرح های مختلف در یک زمان بهره مند شوند، به ویژه هنگامی که شرکت ها یارانه ها را با مزایای مالیاتی مختلف ترکیب می کنند.

موضوعات مقاله