ارزیابی اثر تولید ناب در عملکرد کسب و کار با استفاده از شبکه اعتقادات بیزی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
112
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Lean manufacturing Bayesian Belief Networks Scenario analysis Business performance
کلمات کلیدی :
تولید ناب، شبکه های اعتقادی بیزی، تجزیه و تحلیل زمینه ، عملکرد کسب و کار
عنوان فارسی :

ارزیابی اثر تولید ناب در عملکرد کسب و کار با استفاده از شبکه اعتقادات بیزی

عنوان انگلیسی :

Assessment of lean manufacturing effect on business performance using Bayesian Belief Networks

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415002468
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.04.016
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 112

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Lean manufacturing Bayesian Belief Networks Scenario analysis Business performance

کلمات کلیدی : تولید ناب، شبکه های اعتقادی بیزی، تجزیه و تحلیل زمینه ، عملکرد کسب و کار

عنوان فارسی : ارزیابی اثر تولید ناب در عملکرد کسب و کار با استفاده از شبکه اعتقادات بیزی

عنوان انگلیسی : Assessment of lean manufacturing effect on business performance using Bayesian Belief Networks

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415002468چکیده انگلیسی
The challenge of agility for adopting new business norms creates the need for measuring performance under changing conditions. This study aims to demonstrate the financial and non-financial consequences of implementing different combinations of lean techniques on the business performance. Bayesian Belief Network is used in studying the effects of factors under changing conditions. There are seven lean factors and four achievements studied to analyze the impact on three performance indicators. Bayesian Belief Network is constructed on the lean aspects that stimuli flexibility, reliability, quality and time of operations, which will have positive impacts on the financial, non-financial and sustainability performances of suppliers. A case study is carried out for suppliers in the automotive industry and scenarios with different combinations of lean factors are studied. This study gives a new vision in applying Bayesian network for business performance measures considering both the tangible and intangible results under changing business conditions.

چکیده فارسی
چالش زیرکی برای پذیرش هنجارهای جدید کسب و کار نیاز به اندازه گیری عملکرد را در شرایط تغییر ایجاد می کند. هدف از این مطالعه، نشان دادن پیامدهای مالی و غیر مالی از اجرای ترکیب های مختلف تکنیک های ناب در عملکرد کسب و کار است. شبکه اعتقاد بیزی برای مطالعه اثرات عوامل تحت شرایط تغییر شرایط استفاده می شود. هفت عامل بحرانی وجود دارد و چهار دستاورد مورد بررسی قرار گرفته است تا تاثیر آن بر سه شاخص عملکرد را بررسی کند. شبکه اعتقادات بیزی بر روی جنبه های بحرانی است که انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان، کیفیت و زمان عملیات محرک ها را تأمین می کند که تاثیرات مثبتی بر عملکرد مالی، غیر مالی و پایداری تامین کنندگان خواهد داشت. یک مطالعه موردی برای تامین کنندگان صنعت خودرو انجام شده است و سناریوهای مختلف با استفاده از ترکیبات مختلف فاکتورهای بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه چشم انداز جدیدی را در استفاده از شبکه بیزی برای سنجش عملکرد کسب و کار با در نظر گرفتن نتایج واقعی و غیرمستقیم در شرایط تغییر شرایط کسب و کار می دهد.

موضوعات مقاله