به سمت تعادل نامتقارن دراز مدت بین عدم اطمینان بازار سهام و گسترش عملکرد.رویکرد تصحیح خطای بردار خطا

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
50
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Uncertainty Yield spread Threshold cointegration Time-varying causality
کلمات کلیدی :
عدم قطعیت در حال گسترش ، عدم همبستگی آستانه، علیت بین متغیر زمان
عنوان فارسی :

به سمت تعادل نامتقارن دراز مدت بین عدم اطمینان بازار سهام و گسترش عملکرد.رویکرد تصحیح خطای بردار خطا

عنوان انگلیسی :

Towards an asymmetric long run equilibrium between stock market uncertainty and the yield spread. A threshold vector error correction approach

ژورنال :
Research in International Business and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916302264
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.08.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 50

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Uncertainty Yield spread Threshold cointegration Time-varying causality

کلمات کلیدی : عدم قطعیت در حال گسترش ، عدم همبستگی آستانه، علیت بین متغیر زمان

عنوان فارسی : به سمت تعادل نامتقارن دراز مدت بین عدم اطمینان بازار سهام و گسترش عملکرد.رویکرد تصحیح خطای بردار خطا

عنوان انگلیسی : Towards an asymmetric long run equilibrium between stock market uncertainty and the yield spread. A threshold vector error correction approach

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916302264چکیده انگلیسی
This paper investigates the interrelationships and the asymmetric co-movements between the yield spread, macroeconomic factors and the stock market volatility across five major world economies. We highlight the non-linear adjusting process of the yield spread to its equilibrium value in response to changes in stock market volatility by using a consistent threshold cointegration error correction model. Our findings differ for different countries and for states of the economy. We find that for the US, the UK, Japan, and France, the adjustment of the yield spread towards its equilibrium value portrays the existence of negative asymmetric market volatility transmission. In addition, differences in the magnitude of the effects denote that yield spread changes in Japan and France appear to significantly adjust more swiftly to equilibrium values compared to the US where a higher degree of persistence is observed. Last, our results suggest evidence of bi-directional time varying Granger causality between the yield spread and stock market volatility for all countries, in both the pre- and post-crisis period.

چکیده فارسی
در این مقاله، رابطه بین روابط و همبستگی نامتقارن بین گسترش عملکرد، عوامل اقتصاد کلان و بی ثباتی بازارهای سهام در پنج اقتصاد عمده جهان بررسی شده است. ما روند فرایند غیر خطی توزیع محصول را به ارزش تعادل آن در پاسخ به تغییرات نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل اصلاح خطای هماهنگ سازی آستانه سازگار نشان می دهیم. یافته های ما برای کشورهای مختلف و برای کشورهای اقتصادی متفاوت است. ما دریافتیم که برای ایالات متحده، انگلیس، ژاپن و فرانسه، تعدیل عملکرد به میزان تعادلی خود را نشان می دهد که وجود تغییر منفی عدم تقارن بازار را نشان می دهد. علاوه بر این، تفاوت در میزان اثرات نشان می دهد که عملکرد تغییرات در ژاپن و فرانسه به نظر می رسد به میزان قابل توجهی به مقادیر تعادلی در مقایسه با ایالات متحده که در آن درجه بالاتر از استقامت مشاهده شده است. آخر، نتایج ما نشان می دهد شواهدی از زمان دو جهتی متفاوت علیت بین گسترش عملکرد و نوسان سهام بازار برای همه کشورها، در هر دو دوره قبل و بعد از بحران است.

موضوعات مقاله