استفاده از طرح ریزی و معیار سنجش برای شناسایی منابع بازاریابی که به ایجاد ارزش مشتری کمک می کنند

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
100
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Resource based theory (RBT) Marketing resources Service Co-creation Service management Service blueprinting Benchmarking Customer value
کلمات کلیدی :
نظریه مبتنی بر منابع (RBT)،منابع بازاریابی،ایجاد خدمات،مدیریت خدمات،طرح ریزی خدمات،معیار سنجش،ارزش مشتری
عنوان فارسی :

استفاده از طرح ریزی و معیار سنجش برای شناسایی منابع بازاریابی که به ایجاد ارزش مشتری کمک می کنند

عنوان انگلیسی :

Using blueprinting and benchmarking to identify marketing resources that help co-create customer value

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316303903
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.073
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 100

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Resource based theory (RBT) Marketing resources Service Co-creation Service management Service blueprinting Benchmarking Customer value

کلمات کلیدی : نظریه مبتنی بر منابع (RBT)،منابع بازاریابی،ایجاد خدمات،مدیریت خدمات،طرح ریزی خدمات،معیار سنجش،ارزش مشتری

عنوان فارسی : استفاده از طرح ریزی و معیار سنجش برای شناسایی منابع بازاریابی که به ایجاد ارزش مشتری کمک می کنند

عنوان انگلیسی : Using blueprinting and benchmarking to identify marketing resources that help co-create customer value

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316303903چکیده انگلیسی
Resource based theory (RBT), also known as the resource-based view, emphasizes resources as essential for building organizational competitive advantage. However, which competencies are essential for enhancing customer value remains unclear. Blueprinting and benchmarking are applied in this paper to demonstrate the process of identifying resources that are specific to co-creating customer value. This has important implications for the management of key marketing resources. Based on the case study results, application of the proposed methods suggests a new avenue for extending RBT application to the area of service management and in the development of service offerings.

چکیده فارسی
نظریه مبتنی بر منابع (RBT)، همچنین به عنوان دیدگاه مبتنی بر منابع شناخته شده است که بر منابع به عنوان عامل ضروری برای ایجاد مزیت رقابتی سازمانی تأکید می کند. با این حال، اینکه کدام صلاحیت ها برای افزایش ارزش مشتری ضروری هستند، هنوز معلوم نیست. طرح ریزی و معیار سنجش در این مقاله برای نشان دادن فرآیند شناسایی منابع که برای ایجاد ارزش مشتری خاص هستند به کار گرفته شده است. این پیامدهای مهمی برای مدیریت منابع کلیدی بازاریابی دارد. بر اساس نتایج مطالعه موردی، استفاده از روش های پیشنهادی، یک راه جدید برای گسترش برنامه RBT را به حوزه مدیریت خدمات و در توسعه ارائه خدمات پیشنهاد می دهد.

موضوعات مقاله