استقلال هیئت مدیره و عملکرد شرکت

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
30
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Independent directors firm performance effective function.
کلمات کلیدی :
مدیران مستقل، عملکرد شرکت، عملکرد موثر.
عنوان فارسی :

استقلال هیئت مدیره و عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی :

Board Independence and Firm Performance

ژورنال :
Procedia Economics and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116301526
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30152-6
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 30

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Independent directors firm performance effective function.

کلمات کلیدی : مدیران مستقل، عملکرد شرکت، عملکرد موثر.

عنوان فارسی : استقلال هیئت مدیره و عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی : Board Independence and Firm Performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116301526چکیده انگلیسی
The board of directors is a collective body that should act in the best interest of shareholders. The board requires the combination of executive and non-executive directors to pursue the shareholders’ interest. The non-executive directors on the board will not be able to exercise their duties effectively, unless they are independence from management and ensure they provides unbiased business judgment. Independent directors are the person entrusted by shareholders to represent them and will help to reduce agency problems. Further, the Code of Corporate Governance and regulators recommend the composition of board members should be balanced and consist of independent directors. However, mere compliance with the recommendations is not enough if the independent directors fail to exercise their functions effectively. A study has been carried out in a few countries by examining board independence and firm performance. The results showed a mixed association between proportions of independent directors and firm performance. Although the companies comprised the highest number of independent directors, it would not assure to enhance firm performance. Thus, the existence of independent directors on board should be monitored in order to bring positive shareholder values.

چکیده فارسی
هیئت مدیره یک نهاد جمعی است که باید در بهترین منافع سهامداران عمل کند. هیئت مدیره نیازمند ترکیبی از مدیران اجرایی و غیر اجرایی برای دنبال کردن منافع سهامداران است. مدیران غیر اجرایی در هیئت مدیره قادر نخواهند بود که وظایف خود را به طور موثر انجام دهند، مگر اینکه مستقل از مدیریت باشند و اطمینان حاصل کنند که قضاوت تجاری بی طرفانه را انجام دهند. مدیران مستقل شخصی هستند که توسط سهامداران به نمایندگی آنها واگذار می شوند و به کاهش مشکلات سازمان ها کمک می کند. علاوه بر این، کد حاکمیت شرکت ها و تنظیم کننده ها توصیه می کنند ترکیب اعضای هیئت مدیره باید متعادل و متشکل از مدیران مستقل باشد. با این حال، تنها رعایت توصیه ها به اندازه کافی نیست اگر مدیران مستقل نتوانند عملکرد خود را به طور موثر انجام دهند. مطالعه در چند کشور با بررسی استقلال هیئت مدیره و عملکرد شرکت انجام شده است. نتایج نشان داد که یک رابطه مخلوط بین نسبت مدیران مستقل و عملکرد شرکت است. اگر چه این شرکت ها بیشترین تعداد مدیران مستقل را تشکیل می داد، اما نمی توانست عملکرد شرکت را افزایش دهد. بنابراین، وجود مدیران مستقل در هیئت مدیره باید به منظور ارزیابی ارزش سهام سهامداران نظارت شود.

موضوعات مقاله