توسعه بازار باند و رشد اقتصادی: تجربه G-20

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
75
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Bond market development Economic growth Granger causality G-20 countries
کلمات کلیدی :
توسعه بازار باند، رشد اقتصادی، علیت گرنجر، کشورهای G-20
عنوان فارسی :

توسعه بازار باند و رشد اقتصادی: تجربه G-20

عنوان انگلیسی :

Bond market development and economic growth: The G-20 experience

ژورنال :
Tékhne
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1645991115000365
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tekhne.2015.09.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 75

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Bond market development Economic growth Granger causality G-20 countries

کلمات کلیدی : توسعه بازار باند، رشد اقتصادی، علیت گرنجر، کشورهای G-20

عنوان فارسی : توسعه بازار باند و رشد اقتصادی: تجربه G-20

عنوان انگلیسی : Bond market development and economic growth: The G-20 experience

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1645991115000365چکیده انگلیسی
The paper examines the long-run relationship between bond market development and economic growth in G-20 countries for the period 1990–2011. We use four sets of bond market indicators for studying this relationship. Using vector autoregressive (VAR) model for testing the Granger causalities, the study finds the presence of both unidirectional and bidirectional causality between bond market development and economic growth. The policy implication of this study is that the economic policies should recognize the differences in the development of bond market and economic growth in order to maintain sustainable development in the G-20 countries.

چکیده فارسی
این مقاله رابطه بلندمدت بین توسعه بازار اوراق قرضه و رشد اقتصادی در کشورهای G-20 را برای دوره 1990-2011 بررسی می کند. ما از چهار مجموعه شاخص های بازار اوراق قرضه برای مطالعه این رابطه استفاده می کنیم. با استفاده از مدل VAR برای تست گرنجرهای گرانجر، مطالعه، وجود رابطه عاطفی دو جانبه و دو طرفه بین توسعه بازار بورس و رشد اقتصادی را نشان می دهد. پیروی سیاست از این مطالعه این است که سیاست های اقتصادی باید تفاوت ها در توسعه بازار اوراق قرضه و رشد اقتصادی را به منظور حفظ توسعه پایدار در کشورهای G-20 تشخیص دهد.

موضوعات مقاله