مرزهای همکاری R & D

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
56
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Research and Development New product development Organizational boundaries Supplier involvement
کلمات کلیدی :
تحقیق و توسعه، توسعه محصول جدید، مرزهای سازمانی، مشارکت تامین کنندگان
عنوان فارسی :

مرزهای همکاری R & D

عنوان انگلیسی :

Boundaries of R&D collaboration

ژورنال :
Technovation
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497215000474
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.technovation.2015.07.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 56

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Research and Development New product development Organizational boundaries Supplier involvement

کلمات کلیدی : تحقیق و توسعه، توسعه محصول جدید، مرزهای سازمانی، مشارکت تامین کنندگان

عنوان فارسی : مرزهای همکاری R & D

عنوان انگلیسی : Boundaries of R&D collaboration

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497215000474چکیده انگلیسی
Building on organizational boundary theories (competence, efficiency, power, and identity), this study examines the boundaries of R&D collaboration, based on a qualitative, comparative case analysis of six long-term R&D relationships within the supplier network of a leading multinational corporation that manufactures electrical devices and systems. The results reveal that competence development, facilitated by trust, enables joint learning and the creation of tacit knowledge in long-term partnerships, and has a central role in boundary formation. Competence and accumulated experience also improve the efficiency of the relationship, which has a central impact on decisions to continue or end the collaboration. Power conception, drawing on resource dependency theory, is dominant in boundary setting only in cases where trust or mutual dependence between partners is low. The boundaries set by identity are based on managerial sensemaking and prior experience, and they tend to be dominant for as long as external demands force managers to re-consider them. First, the study contributes to supplier involvement literature by utilizing firm boundary theories in the context of R&D collaboration. Second, the study contributes to firm boundary literature by complementing the theory with trust and joint learning approaches, and by examining the interplay between different theories. The results also suggest practices that should be at the forefront of managers' thinking when they consider their firms' relational development needs in the context of R&D collaboration. The results also highlight the importance of long-term experience and trust in facilitating collaboration in the relationship.

چکیده فارسی
بر اساس نظریه های مرزی سازمانی (شایستگی، کارایی، قدرت و هویت)، این مطالعه مرزهای همکاری R & D را براساس تجزیه و تحلیل کیفی و مقایسه ای از شش رابط تحقیق و توسعه تامین کننده درون شبکه یک شرکت چند ملیتی برجسته که تولید دستگاه ها و سیستم های الکتریکی دارد . نتایج نشان می دهد که توسعه مهارت ها، تسهیل شده توسط اعتماد، امکان یادگیری مشترک و ایجاد دانش ضمنی در مشارکت های بلند مدت را فراهم می کند و نقش مرکزی در شکل گیری مرز دارد. شایستگی و تجربه انباشته نیز باعث افزایش کارایی ارتباط می شود که تأثیر مرکزی روی تصمیم گیری برای ادامه یا پایان همکاری دارد. مفهوم قدرت، ترسیم نظریه وابستگی منابع، در تنظیم مرز تنها در مواردی که اعتماد یا وابستگی متقابل میان شرکا کم است، غالب است. مرزهای تعیین شده توسط هویت براساس حساسیت مدیریتی و تجربه قبلی است و تمایل دارند تا زمانیکه خواسته های خارجی مدیران را مجبور به بازنگری در آنها می کنند، غالب هستند. اولا، مطالعه با استفاده از نظریه های مرزی شرکت در زمینه همکاری تحقیق و توسعه، به ادبیات درگیر شدن با تامین کنندگان کمک می کند. دوم، مطالعه، با تکمیل نظریه با اعتماد و رویکردهای یادگیری مشترک، و با بررسی اثر متقابل بین نظریه های مختلف، به ادبیات مرزی شرکت کمک می کند. نتایج همچنین نشان می دهد شیوه هایی که باید در خط مقدم تفکر مدیران قرار بگیرند، زمانی که آنها نیازهای انسانی سازمانی خود را در زمینه همکاری تحقیق و توسعه در نظر می گیرند. نتایج همچنین اهمیت تجربه طولانی مدت و اعتماد به تسهیل همکاری در رابطه را روشن می کند.

موضوعات مقاله