مارک و وابستگی محصول در یک زمینه صنعتی: اثرات بر وفاداری برند

Elsevier تومان 34,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
107
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Brand attachment Product attachment Brand loyalty Owner-operators Trucks
کلمات کلیدی :
پیوست های نام تجاری، پیوست محصول، وفاداری برند، مالک و اپراتور مبادله
عنوان فارسی :

مارک و وابستگی محصول در یک زمینه صنعتی: اثرات بر وفاداری برند

عنوان انگلیسی :

Brand and product attachment in an industrial context: The effects on brand loyalty

ژورنال :
Industrial Marketing Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850115002138
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.06.007
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 107

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Brand attachment Product attachment Brand loyalty Owner-operators Trucks

کلمات کلیدی : پیوست های نام تجاری، پیوست محصول، وفاداری برند، مالک و اپراتور مبادله

عنوان فارسی : مارک و وابستگی محصول در یک زمینه صنعتی: اثرات بر وفاداری برند

عنوان انگلیسی : Brand and product attachment in an industrial context: The effects on brand loyalty

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850115002138چکیده انگلیسی
The role of attachment as a driver of industrial brand loyalty has largely been investigated at the inter-organizational level, while there is a notable lack of studies on industrial buyers' attachment to industrial brands and products. By researching an empirical setting in which buyers have first-person experience of product use, this study proposes the existence of brand attachment and product attachment in an industrial context and tests their influence on brand loyalty based on the results of a survey of 317 owner-operators of heavy trucks. Findings suggest that while brand attachment positively and directly influences brand loyalty, product attachment indirectly drives brand loyalty through the mediating effects of brand attachment. Product irreplaceability, however, was found to be a direct driver of brand loyalty. The current research also proposes tests to measure the relationship between the constructs of brand attachment and product attachment. This research has several managerial and theoretical implications indicating that paying attention to the emotional meanings of industrial brands and products is warranted, as are further studies on the application of attachment in industrial marketing.

چکیده فارسی
نقش دلبستگی به عنوان یک پیشگام وفاداری به نام تجاری صنعتی تا حد زیادی در سطح بین سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است، در حالی که مطالعاتی در مورد وابستگی خریداران صنعتی به علامت های تجاری و محصولات صنعتی قابل توجه است. با بررسی یک محیط تجربی که در آن خریداران دارای تجارب اولیه از استفاده از محصول هستند، این مطالعه پیشنهاد وجود وابستگی نام تجاری و دلبستگی محصول در یک زمینه صنعتی و بررسی تاثیر آن بر وفاداری برند بر اساس نتایج بررسی 317 صاحب نظر - اپراتورهای کامیون های سنگین را ارائه می دهد . یافته ها نشان می دهد که در حالی که وابستگی نام تجاری به طور مثبت و مستقیم بر وفاداری برند تاثیر می گذارد، وابستگی محصول به طور غیر مستقیم باعث وفاداری نام تجاری به وسیله تاثیر متقابل وابستگی نام تجاری می شود. با این حال، محصول غیر قابل تعویض ، مستقیما گیشبرنده وفاداری به نام تجاری است. تحقیقات کنونی نیز آزمایش هایی را برای اندازه گیری رابطه بین ساختار دلبستگی نام تجاری و دلبستگی محصول پیشنهاد می کند. این تحقیق دارای چندین تئوری مدیریتی و نظری است که نشان می دهد توجه به معانی عاطفی مارک ها و محصولات صنعتی ضروری است، همچنان مطالعات بیشتری در مورد کاربرد پیوست در بازاریابی صنعتی صورت می گیرد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 34,000