ارتباط علم و فناوری از طریق مشارکت دانشگاه-صنعت

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
54
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Economic development Technological change and growth Technological change Research and development Government policy
کلمات کلیدی :
توسعه اقتصادی، تغییرات تکنولوژیکی و رشد، تغییر تکنولوژی، تحقیق و توسعه، سیاست دولتی
عنوان فارسی :

ارتباط علم و فناوری از طریق مشارکت دانشگاه-صنعت

عنوان انگلیسی :

Bridging science and technology through academic–industry partnerships

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315001262
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.07.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 54

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Economic development Technological change and growth Technological change Research and development Government policy

کلمات کلیدی : توسعه اقتصادی، تغییرات تکنولوژیکی و رشد، تغییر تکنولوژی، تحقیق و توسعه، سیاست دولتی

عنوان فارسی : ارتباط علم و فناوری از طریق مشارکت دانشگاه-صنعت

عنوان انگلیسی : Bridging science and technology through academic–industry partnerships

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315001262چکیده انگلیسی
Partnerships that foster the translation of scientific advances emerging from academic research organizations into commercialized products at private firms are a policy tool that has attracted increased interest. This paper examines empirical data from the Danish National Advanced Technology Foundation, an agency that funds partnerships between universities and private companies. We assess the effect on participating firms’ innovative performance, comparing patent count, publication count and proportion of cross-institutional publications between funded and unfunded firms. Specifically, we measure the impact on each of these variables based on three dimensions – small and medium-sized enterprises (SME), younger firms, and size of the collaboration firms participated in – to establish boundary conditions. Our results suggest that receiving funding affects firms’ innovative behavior differently depending on the type of firm, where (1) peer-reviewed publications increased significantly more for SMEs and larger projects, (2) granted patents increased significantly up to 4 years after funding for young firms and those in larger projects, and (3) proportion of cross-institutional publications increased significantly more 3 years after funding for all three sample specifications.

چکیده فارسی
مشارکتی که باعث پرورش تبدیل پیشرفت های علمی که از سازمان های تحقیقاتی دانشگاهی به محصولات تجاری در شرکت های خصوصی ایجاد می شود یک ابزار سیاستی است که باعث افزایش علاقه شده است. در این مقاله داده های تجربی از بنیاد ملی پیشرفته فن آوری دانمارک، یک موسسه ای است که از طریق همکاری بین دانشگاه ها و شرکت های خصوصی سرمایه گذاری می کند. ما تاثیری بر عملکرد ابتکاری شرکت های شرکت کننده، مقایسه تعداد ثبت اختراعات، شمارش انتشار و نسبت نشریات متقابل بین موسسات مالی و غیر مالی داریم. به طور خاص، تاثیر بر روی هر یک از این متغیرها بر اساس سه بعد اندازه گیری می شود - شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME)، شرکت های جوانتر و اندازه شرکت های همکاری شرکت کننده - برای ایجاد شرایط مرزی. نتایج ما نشان می دهد که دریافت کمک های مالی بر رفتار نوآورانه شرکت ها متفاوت است بسته به نوع شرکت، که (1) نشریات بررسی شده توسط همکاران به طور قابل توجهی بیشتر برای SMEs و پروژه های بزرگ افزایش یافته است، (2) اختراع داده شده به طور قابل توجهی افزایش یافته است تا 4 سال پس از بودجه برای شرکت های جوان و کسانی که در پروژه های بزرگتر هستند، و (3) نسبت نشریات متقاضی بین المللی به طور قابل توجهی افزایش یافته تر 3 سال پس از بودجه برای هر سه نمونه نمونه.

موضوعات مقاله