ایجاد ارزش ویژه برند از طریق گردشگری صنعتی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
57
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Brand equity; Brand awareness; Perceived quality; Brand associations; Brand loyalty
کلمات کلیدی :
ارزش ویژه برند، آگاهی از برند، کیفیت درک شده، ارتباطات برند، وفاداری به برند
عنوان فارسی :

ایجاد ارزش ویژه برند از طریق گردشگری صنعتی

عنوان انگلیسی :

Building brand equity through industrial tourism

ژورنال :
Asia Pacific Management Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1029313215300257
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2016.09.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 57

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Brand equity; Brand awareness; Perceived quality; Brand associations; Brand loyalty

کلمات کلیدی : ارزش ویژه برند، آگاهی از برند، کیفیت درک شده، ارتباطات برند، وفاداری به برند

عنوان فارسی : ایجاد ارزش ویژه برند از طریق گردشگری صنعتی

عنوان انگلیسی : Building brand equity through industrial tourism

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1029313215300257چکیده انگلیسی
As a consequence of rising operating and labor costs, numerous manufacturing companies in Taiwan have been closed or relocated overseas during the last two decades. Since 2003, Taiwan's government has advocated for the transformation of traditional factories into tourism-oriented facilities to increase the brand strength of the companies. As a result, industrial tourism has been boosted and many manufacturers in Taiwan are keen on establishing tourism factories; however, the association, if any, between offering industrial tourism and building a strong brand equity remains relatively unexplored. Thus, the present study sought to examine customers' perceptions of the value of a branded tourism factory through the concept of brand equity. More specifically, it was hypothesized that brand equity, which is composed of brand awareness, brand associations, and perceived quality, contributes to brand loyalty. Both qualitative and quantitative methods were employed in different phases of this study, including 1) questionnaires to identify industrial tourism factories with high brand awareness among consumers; 2) open-ended interviews regarding visitors' touring experiences to develop further questionnaires; and 3) questionnaires distributed to three food-oriented firms with similar levels of brand awareness. Analysis of the data from 312 valid questionnaires revealed that brand associations and perceived quality both positively and significantly predict brand loyalty. The results suggest that companies engaging in industrial tourism should focus on offering tourists interactive experiences to enhance brand associations and on ensuring a transparent operations process during tours to emphasize the high quality of whatever is being produced, thereby contributing to enhance brand loyalty.

چکیده فارسی
در نتیجه افزایش هزینه های عملیات و نیروی کار، شرکت های تولیدی بسیاری در تایوان در طول دو دهه گذشته بسته شده یا به خارج از کشور منتقل شده اند. از سال 2003، دولت تایوان طرفدار تبدیل کارخانه های سنتی به تسهیلات توریسم گرا به منظور افزایش قدرت برند شرکت ها بوده است. در نتیجه، توریسم صنعتی تقویت شده و بسیاری از تولیدکنندگان در تایوان علاقه مند به ساخت کارخانه های توریسم هستند؛ با این حال، هر گونه ارتباط موجود بین ارائه توریسم صنعتی و ایجاد ارزش ویژه برند قوی نسبتا بدون بررسی باقی مانده است. در نتیجه، مطالعه حاضر تلاش می کند برداشت مشتریان از ارزش کارخانه توریسم دارای برند را از طریق مفهوم ارزش ویژه برند بررسی کند. به طور خاص، فرض بر این است که ارزش ویژه برند که متشکل از آگاهی از برند، ارتباطات برند و کیفیت درک شده است به وفاداری به برند کمک می کند. روش ها کمی و کیفی در مراحل مختلف این مطالعه به کار رفت، از جمله 1) پرسشنامه هایی به منظور شناسایی کارخانه های توریسم صنعتی با آگاهی از برند بالا میان مشتریان، 2) مصاحبه های پایان باز در رابطه با تجربه های گردشگری بازدید کنندگان برای توسعه دادن پرسشنامه های بیشتر و 3) پرسشنامه های توزیع شده به سه شرکت مواد غذایی با سطوح مشابه آگاهی از برند. تحلیل داده های 312 پرسشنامه معتبر نشان داد که ارتباطات برند و کیفیت درک شده هر دو به صورت مثبت و قابل توجه پیش بینی کننده وفاداری به برند هستند. نتایج نشان می دهد که شرکت های دخیل در توریسم صنعتی باید روی ارائه تجربه های تعاملی به توریست ها تمرکز کنند تا ارتباطات برند را بهبود بخشیده و از فرآیندهای عملیاتی شفاف در طول تورها اطمینان حاصل کنند تا روی کیفیت بالای آن چه تولید می شود تاکید کرده و در نتیجه به بهبود وفاداری به برند کمک کنند.

موضوعات مقاله