رابطه بین چرخه های تجاری و انتخاب ساختار سرمایه: مورد صنعت حمل و نقل بین المللی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
26
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Transportation Shipping Capital structure
کلمات کلیدی :
حمل و نقل، ترابری ، ساختار سرمایه
عنوان فارسی :

رابطه بین چرخه های تجاری و انتخاب ساختار سرمایه: مورد صنعت حمل و نقل بین المللی

عنوان انگلیسی :

The relationship between business cycles and capital structure choice: The case of the international shipping industry

ژورنال :
The Journal of Economic Asymmetries
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1703494915000092
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jeca.2015.04.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 26

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Transportation Shipping Capital structure

کلمات کلیدی : حمل و نقل، ترابری ، ساختار سرمایه

عنوان فارسی : رابطه بین چرخه های تجاری و انتخاب ساختار سرمایه: مورد صنعت حمل و نقل بین المللی

عنوان انگلیسی : The relationship between business cycles and capital structure choice: The case of the international shipping industry

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1703494915000092چکیده انگلیسی
Research on capital structure choice depicts firm size, profitability, and asset tangibility as the main determinants of capital structure. The trade-off and pecking order theories of optimal capital structure predict contradictory relationships between each of these determinants and firm leverage. We attempt to reconcile the conflicting results in the literature by incorporating the impact of different phases of the economic cycle upon the choice of capital structure in a concentrated ownership setting. Studying 117 internationally listed shipping companies (about 60% of the entire population), we explore potential determinants of capital structure choice in periods of expansion (2003Q4), peak (2007Q4), trough (2008Q4), and sideways movement (2010Q4). Our finding that size, tangibility, and corporate performance constitute the main determinants of capital structure in the shipping sector is consistent with the literature. We employ the Generalized Method of Moments (GMM) to estimate the interaction between capital structure choice, corporate profitability and structure of ownership. Our model asserts bidirectional positive relationships between leverage and profitability and leverage and concentrated ownership in the peak period of 2007, but bidirectional negative relationships amongst these variables in all other periods. We conclude that the sentiment of the ship-owner during different phases of the business cycle, along with ownership concentration are key elements in explaining the relationship between profitability and leverage in the shipping sector.

چکیده فارسی
تحقیقات در مورد انتخاب سرمایه ساختاری نشان دهنده اندازه شرکت، سودآوری، و میزان سرمایه گذاری به عنوان عوامل تعیین کننده اصلی ساختار سرمایه است. تئوری نظم تجاری و نظم و ترتیب ساختار سرمایه بهینه، روابط متقابل بین هر یک از این تعیین کننده ها و اهرم شرکت را پیش بینی می کند. ما تلاش می کنیم که نتایج متضاد را در ادبیات با هم آمیختن تأثیر فازهای مختلف چرخه اقتصادی بر انتخاب ساختار سرمایه در یک وضعیت مالکیت متمرکز، آشتی دهیم. مطالعه 117 شرکت حمل و نقل بین المللی فهرست شده (حدود 60 درصد از کل جمعیت)، ما عوامل تعیین کننده سرمایه انتخابی سرمایه را در دوره های توسعه (2003Q4)، اوج (2007Q4)، (2008Q4) و حرکت رو به جلو (2010Q4) بررسی می کنیم. یافته های ما نشان می دهد که اندازه، چابکی و عملکرد شرکت ها عوامل تعیین کننده اصلی ساختار سرمایه در بخش حمل و نقل است که با ادبیات سازگار است. ما روش روش عمومی لحظه ها (GMM) را برای برآورد تعامل بین انتخاب سرمایه ساختاری، سود دهی شرکت ها و ساختار مالکیت استفاده می کنیم. در مدل ما رابطه مثبت دو طرفه بین اهرم و سودآوری و اهرم و مالکیت متمرکز در اوج دوره 2007 مطرح شده است، اما روابط منفی دو طرفه در میان این متغیرها در تمام دوره های دیگر است . ما نتیجه می گیریم که احساس مالکیت مالک در مراحل مختلف چرخه کسب و کار، همراه با تمرکز مالکیت، عناصر کلیدی در توضیح رابطه بین سودآوری و قدرت نفوذ در بخش حمل و نقل می باشد.

موضوعات مقاله