ارزیابی اثرات تجاری معیار مهارت و استراتژی تخصیص سفارش در انتخاب تامین کننده چند معیار

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
44
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supplier selection Agile supply chain Pareto fronts Bullwhip effect Fuzzy AHP Fuzzy TOPSIS Multi-criteria decision-making (MCDM)
کلمات کلیدی :
انتخاب تامین کننده، زنجیره تامین تسریع کننده، سبد پارتو، اثر بولوایپ، AHP فازی، TOPSIS فازی، تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)
عنوان فارسی :

ارزیابی اثرات تجاری معیار مهارت و استراتژی تخصیص سفارش در انتخاب تامین کننده چند معیار

عنوان انگلیسی :

Assessing business impacts of agility criterion and order allocation strategy in multi-criteria supplier selection

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414005235
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.08.041
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 44

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supplier selection Agile supply chain Pareto fronts Bullwhip effect Fuzzy AHP Fuzzy TOPSIS Multi-criteria decision-making (MCDM)

کلمات کلیدی : انتخاب تامین کننده، زنجیره تامین تسریع کننده، سبد پارتو، اثر بولوایپ، AHP فازی، TOPSIS فازی، تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

عنوان فارسی : ارزیابی اثرات تجاری معیار مهارت و استراتژی تخصیص سفارش در انتخاب تامین کننده چند معیار

عنوان انگلیسی : Assessing business impacts of agility criterion and order allocation strategy in multi-criteria supplier selection

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414005235چکیده انگلیسی
This paper formulates supplier evaluation and selection as a multi-criteria decision-making (MCDM) problem with subjective and fuzzy preferences of decision makers over evaluation criteria. As an outcome, this paper provides decision makers with a decision support system that presents the Pareto fronts, a set of best possible high-quality suppliers and optimized business operation levels from such suppliers. In addition, this paper quantifies the importance of the agility criterion and its sub-criteria in the process of evaluating and selecting agile suppliers by measuring the magnitude of bullwhip effect and inventory costs. The proposed system uses a fuzzy analytic hierarchy process (fuzzy AHP) and fuzzy technique for order of preference by similarity to ideal solution (fuzzy TOPSIS) to successfully determine the priority weights of multiple criteria and selects the fittest suppliers by taking the vagueness and imprecision of human assessments into consideration. More importantly, it presents approximated Pareto fronts of the resulting supplier chains for varying priority weights of the agility criterion and its sub-criteria. Finally, we compare business costs of agile and non-agile supply chains before and after reconfigurations of original supply chains in response to unexpected disruptions under two order allocation strategies, a skewed order allocation (SOA) strategy and an even order allocation (EOA) strategy.

چکیده فارسی
این مقاله، ارزیابی و انتخاب تامین کننده را به عنوان یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با تنظیمات ذهنی و فازی تصمیم گیرندگان درمورد معیارهای ارزیابی می کند. به عنوان یک نتیجه، این مقاله تصمیم گیرندگان را با سیستم پشتیبانی تصمیم فراهم می کند که جبهه های پارتو، مجموعه ای از بهترین ارائه دهندگان با کیفیت بالا را ممکن می سازد و سطح عملیات کسب و کار را از جمله تامین کنندگان فراهم می کند. علاوه بر این، این مقاله اهمیت معیار مهارت و معیارهای آن را در فرآیند ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مهارت با اندازه گیری میزان تاثیر شلاق و هزینه های موجودی اندازه گیری می کند. سیستم پیشنهادی با استفاده از یک فرایند سلسله مراتب تحلیلی فازی (AHP فازی) و تکنیک فازی برای ترتیب اولویت با شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS فازی) به منظور موفقیت در تعیین وزن اولویت های معیارهای چندگانه و انتخاب مناسب ترین تامین کنندگان با در نظر گرفتن ابهام و عدم قاعده ارزیابی های انسانی در نظر گرفته شود. مهمتر از همه، آن را تقریبا جعبه پارتو از زنجیره تامین کنندگان را برای متغیر وزن اولویت معیار مهارت و معیارهای آن ارائه می دهد. در نهایت، هزینه های کسب و کار زنجیره های مهارت و غیر مهارتی قبل و بعد از بازسازی خطوط اصلی عرضه را در پاسخ به اختلالات غیرمنتظره تحت دو استراتژی تخصیص سفارش، یک استراتژی تخصیص سفارش (SOA) و یک استراتژی تخصیص نظم (EOA) مقایسه می کنیم.

موضوعات مقاله