بدست آوردن ارزش از سیستم های هوش تجاری کسب و کار: یک مرور و بررسی موضوع مورد بحث روز

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
169
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Business Intelligence Analytics Big data Data mining Data warehousing Business value
کلمات کلیدی :
هوش تجاری،تجزیه و تحلیل داده های بزرگ،داده کاوی،انبار داده،ارزش کسب و کار
عنوان فارسی :

بدست آوردن ارزش از سیستم های هوش تجاری کسب و کار: یک مرور و بررسی موضوع مورد بحث روز

عنوان انگلیسی :

Getting value from Business Intelligence systems: A review and research agenda

ژورنال :
Decision Support Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923616301683
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.dss.2016.09.019
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 169

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Business Intelligence Analytics Big data Data mining Data warehousing Business value

کلمات کلیدی : هوش تجاری،تجزیه و تحلیل داده های بزرگ،داده کاوی،انبار داده،ارزش کسب و کار

عنوان فارسی : بدست آوردن ارزش از سیستم های هوش تجاری کسب و کار: یک مرور و بررسی موضوع مورد بحث روز

عنوان انگلیسی : Getting value from Business Intelligence systems: A review and research agenda

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923616301683چکیده انگلیسی
Much of the research on Business Intelligence (BI) has examined the ability of BI systems to help organizations address challenges and opportunities. However, the literature is fragmented and lacks an overarching framework to integrate findings and systematically guide research. Moreover, researchers and practitioners continue to question the value of BI systems. This study reviews and synthesizes empirical Information System (IS) studies to learn what we know, how well we know, and what we need to know about the processes of organizations obtaining business value from BI systems. The study aims to identify which parts of the BI business value process have been studied and are still most in need of research, and to propose specific research questions for the future. The findings show that organizations appear to obtain value from BI systems according to the process suggested by Soh and Markus (1995), as a chain of necessary conditions from BI investments to BI assets to BI impacts to organizational performance; however, researchers have not sufficiently studied the probabilistic processes that link the necessary conditions together. Moreover, the research has not sufficiently covered all relevant levels of analysis, nor examined how the levels link up. Overall, the paper identified many opportunities for researchers to provide a more complete picture of how organizations can and do obtain value from BI.

چکیده فارسی
بخش عمده ای از تحقیقات در مورد هوش کسب و کار (BI) توانایی سیستم های BI را برای کمک به سازمان ها در مورد چالش ها و فرصت ها بررسی کرده است. با این حال، مطالعات تقسیم شده و فاقد یک چارچوب جامع برای ادغام یافته ها و راهنمای سیستماتیک تحقیق است. علاوه بر این، محققان و متخصصان همچنان ارزش سیستم های BI را مورد سوال قرار می دهند. این بررسی مطالعه و سنتز مطالعات تجربی سیستم اطلاعاتی (IS) را به یاد چه ما می دانیم، که چگونه به خوبی می دانیم، و آنچه ما باید در مورد فرآیندهای سازمان به دست آوردن ارزش کسب و کار از سیستم های BI مطمئن شویم. این مطالعه با هدف شناسایی که بخش هایی از روند ارزش کسب و کار BI مورد مطالعه قرار گرفته و هنوز هم بیشترین نیاز به تحقیقات هستند، و به پیشنهاد پرسش تحقیقاتی خاص برای آینده است. این یافته ها نشان می دهد که سازمان به نظر می رسد برای به دست آوردن ارزش از سیستم های BI با توجه به روند پیشنهاد شده توسط سو و مارکوس (1995)،به عنوان یک زنجیره ای از شرایط لازم از سرمایه گذاری BI به دارایی های BI به اثرات BI به عملکرد سازمانی؛ با این حال، محققان فرآیندهای احتمالی را که شرایط لازم را با هم مرتبط می کنند، به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نمی دهند. علاوه بر این، تحقیق به اندازه کافی تمام سطوح مربوط به تجزیه و تحلیل را پوشش داده است، و نه اینکه بررسی شودکه چگونه سطوح ارتباط دارند . به طور کلی، این مقاله فرصت های زیادی را برای محققان برای ارائه یک تصویر کامل تر از اینکه چگونه سازمان ها می توانند و می خواهند از BI به دست آورند، شناسایی کردند.

موضوعات مقاله