مدل های کسب و کار و مزیت رقابتی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
10
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Business Model Competitive advantage Sustainable Competitive Advantage Value Proposition Resources and Capabilities.
کلمات کلیدی :
مدل کسب و کار، مزیت رقابتی، مزیت رقابتی پایدار، پیشنهاد ارزش، منابع و توانایی.
عنوان فارسی :

مدل های کسب و کار و مزیت رقابتی

عنوان انگلیسی :

Business Models and Competitive Advantage

ژورنال :
Procedia Economics and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116301149
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30114-9
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 10

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Business Model Competitive advantage Sustainable Competitive Advantage Value Proposition Resources and Capabilities.

کلمات کلیدی : مدل کسب و کار، مزیت رقابتی، مزیت رقابتی پایدار، پیشنهاد ارزش، منابع و توانایی.

عنوان فارسی : مدل های کسب و کار و مزیت رقابتی

عنوان انگلیسی : Business Models and Competitive Advantage

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116301149چکیده انگلیسی
Firms in the emerging markets are striving to gain sustainable competitive advantage. There is a strong relationship between the business models and the competitive advantage. An effective business model is a combination of deliberate alignment of resources and capabilities to strike competitive advantage. This paper makes an attempt to study business models from the emerging markets and emphasizes on emergence of multiple business models employed by the firms. It employs multiple case studies which are developed in different time periods. It is understood that the choices which firms make in selecting the components of business models determines the success. Firms with multiple business models demonstrated higher chances of gaining competitive advantage.

چکیده فارسی
بنگاه های در حال ظهور در حال تلاش برای به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار هستند. بین مدل های کسب و کار و مزیت رقابتی یک رابطه قوی وجود دارد. یک مدل کسب و کار موثر ترکیبی از هماهنگی عمدی منابع و توانایی ها برای به دست آوردن مزیت رقابتی است. این مقاله تلاش می کند تا مدل های کسب و کار را از بازارهای در حال ظهور مطالعه کند و بر ظهور مدل های چندگانه کسب و کار توسط شرکت ها تأکید دارد. این مطالعه از مطالعات متعدد است که در دوره های زمانی مختلف توسعه می یابد. درک می شود که انتخاب هایی که شرکت ها در انتخاب اجزای مدل های کسب و کار می کنند، موفقیت را تعیین می کنند. شرکت هایی با مدل های مختلف کسب و کار شانس بیشتری برای به دست آوردن مزیت رقابتی داشتند.

موضوعات مقاله