استراتژی کسب و کار و ارتقاء در زنجیره ارزش جهانی: مطالعه موردی چندگانه در شرکت های فن آوری اطلاعات از مبدا برزیل

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
33
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Competitive strategies of local emerging market firms Economic sociology Qualitative comparison Global value chains Event study South America
کلمات کلیدی :
استراتژی های رقابتی شرکت های نوظهور محلی، جامعه شناسی اقتصادی، مقایسه کیفی، زنجیره ارزش جهانی، مطالعه رویداد، آمریکای جنوبی
عنوان فارسی :

استراتژی کسب و کار و ارتقاء در زنجیره ارزش جهانی: مطالعه موردی چندگانه در شرکت های فن آوری اطلاعات از مبدا برزیل

عنوان انگلیسی :

Business strategy and upgrading in global value chains: a multiple case study in Information Technology firms of Brazilian origin

ژورنال :
RAI Revista de Administração e Inovação
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809203916300055
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rai.2016.01.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 33

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Competitive strategies of local emerging market firms Economic sociology Qualitative comparison Global value chains Event study South America

کلمات کلیدی : استراتژی های رقابتی شرکت های نوظهور محلی، جامعه شناسی اقتصادی، مقایسه کیفی، زنجیره ارزش جهانی، مطالعه رویداد، آمریکای جنوبی

عنوان فارسی : استراتژی کسب و کار و ارتقاء در زنجیره ارزش جهانی: مطالعه موردی چندگانه در شرکت های فن آوری اطلاعات از مبدا برزیل

عنوان انگلیسی : Business strategy and upgrading in global value chains: a multiple case study in Information Technology firms of Brazilian origin

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809203916300055چکیده انگلیسی
The issue of upgrading in global value chains has been treated in the literature, but there are still gaps to be filled in. One issue that still needs further investigation is the relation of business strategy and evolution of firms in global value chains, known as upgrading in the literature. In this paper, we have the objective of examining the occurrence and quality of upgrading in internationalized Information Technology firms of Brazilian origin. We employed the multiple case study method researching eight IT firms to study the issue. Different from what is expected, facts presented in the paper imply that although global value chains and upgrading are confirmed as useful concepts, not all the findings the literature presents converge with what this research brings. As for example, results do not converge with what was found in the literature for clothing. In other results, we confirmed what is in the literature, most notably, having the evolution in the chain blocked by clients and also competitive marginalization. Similar to any research, this one has limitations, which we list at the end of the manuscript.

چکیده فارسی
مسئله ارتقاء در زنجیره ارزش جهانی در مطالعات مورد توجه قرار گرفته است، اما هنوز شکاف وجود دارد که باید پر شود. یکی از موضوعاتی که هنوز نیاز به بررسی بیشتر دارد، رابطه استراتژی کسب و کار و تکامل شرکت ها در زنجیره ارزش جهانی است که شناخته شده به عنوان ارتقاء در مطالعات در این مقاله هدف ما بررسی وقوع و کیفیت ارتقاء در شرکت های فن آوری اطلاعات بین المللی موسوم به برزیلی است. ما روش تحقیق چند منظوره را برای تحقیق در مورد هشت شرکت فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار دادیم. برخي از آنچه انتظار مي رود، حقايق مندرج در مقاله حاکي از آن است که اگرچه زنجيره ارزش و ارزش افزوده جهاني به عنوان مفاهيم مفيد مورد تاييد قرار مي گيرد، نه همه يافته هايي که در اين مقاله ارائه شده، همگرايي با اين تحقيق را نشان مي دهد. به عنوان مثال، نتایج با آنچه در مطالعات برای لباس یافت شد، همخوانی ندارد. در سایر نتایج، در مطالعات ، به ویژه، داشتن تکامل در زنجیره ای که توسط مشتریان مسدود شده و حاشیه سازی رقابتی تایید کردیم. همانند هر تحقیق، محدودیت داریم، که ما در انتهای این مقاله فهرست میکنیم.

موضوعات مقاله