گرفتن ارزش حاصل از تنوع پرتفوی اتحاد :نقش میانجی از سرمایه انسانی تحقیق و توسعه در صنایع با تکنولوژی بالا و پایین

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
151
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Alliance portfolio diversity Innovation performance R&D human capital Education Skills Absorptive capacity Generalised structural equation model Spain
کلمات کلیدی :
تنوع نمونه های اتحاد، عملکرد نوآوری، سرمایه انسانی تحقیق و توسعه، آموزش و پرورش، مهارت ها، ظرفیت جذب، مدل معادلات ساختاری عمومی، اسپانیا
عنوان فارسی :

گرفتن ارزش حاصل از تنوع پرتفوی اتحاد :نقش میانجی از سرمایه انسانی تحقیق و توسعه در صنایع با تکنولوژی بالا و پایین

عنوان انگلیسی :

Capturing value from alliance portfolio diversity: The mediating role of R&D human capital in high and low tech industries

ژورنال :
Technovation
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497216301006
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.technovation.2016.06.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 151

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Alliance portfolio diversity Innovation performance R&D human capital Education Skills Absorptive capacity Generalised structural equation model Spain

کلمات کلیدی : تنوع نمونه های اتحاد، عملکرد نوآوری، سرمایه انسانی تحقیق و توسعه، آموزش و پرورش، مهارت ها، ظرفیت جذب، مدل معادلات ساختاری عمومی، اسپانیا

عنوان فارسی : گرفتن ارزش حاصل از تنوع پرتفوی اتحاد :نقش میانجی از سرمایه انسانی تحقیق و توسعه در صنایع با تکنولوژی بالا و پایین

عنوان انگلیسی : Capturing value from alliance portfolio diversity: The mediating role of R&D human capital in high and low tech industries

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497216301006چکیده انگلیسی
Research has demonstrated the value of external linkages to augment in-house R&D efforts; however, very little is known about how managers can operationally leverage the potential benefits of open innovation to create an innovative edge. This paper examines the value of alliance portfolio diversity and whether R&D human capital is the pathway through which alliance portfolio diversity influences innovation novelty. We reason that the absorptive capacity of R&D human capital determines a firm's potential gains from highly diverse alliance portfolios. Using data from the Spanish Technological Innovation Panel (PITEC) for the period 2005–2012, results support the curvilinear (inverted U-shaped) association between alliance portfolio diversity and firm innovation performance reported in studies, suggesting that not only too little, but also too much alliance portfolio diversity may be detrimental to firm innovation performance. Findings emphasise the value of alliance portfolio diversity in high-technology industries to achieve explorative performance objectives, given the technological complexity, market uncertainty and the divergent skill sets required for breakthrough innovations in these sectors. Further, we find evidence that R&D human capital plays an important role in innovation novelty by partially mediating the relationship between alliance partner diversity and firm innovation performance, emphasising the importance of internal capabilities to harness external knowledge assets. This study provides valuable insights to managers aiming to increase the effectiveness of their alliance portfolios.

چکیده فارسی
تحقیقات ارزش ارتباطات خارجی برای تقویت تلاش های تحقیق و توسعه در داخل کشورنشان داده است؛ با این حال، بسیار کم در مورد اینکه چگونه مدیران می توانند به طور عملی از مزایای بالقوه نوآوری باز برای ایجاد یک لایه نوآورانه بهره ببرند، شناخته شده است. در این مقاله، ارزش یکپارچه انواع الگوریتم مورد بررسی قرار می گیرد و اینکه آیا سرمایه انسانی تحقیق و توسعه مسیری است که از طریق آن، تنوع نمونه های اتحاد، بر نوآوری های جدید تاثیر می گذارد. به این دلیل که ظرفیت جذب سرمایه انسانی تحقیق و توسعه، منافع بالقوه شرکت را از اوراق بهادار بسیار متفاوتی تشکیل می دهد. با استفاده از داده های پانل نوآوری فن آوری فنلاند (PITEC) برای دوره 2005-2012، نتایج به دست آمده از رابطۀ منحنی (U-shaped) انحصاری بین انواع نمونه کارهای اتحاد و عملکرد نوآوری شرکت که در مطالعات گزارش شده است، حمایت می کند، که نشان می دهد که نه تنها کم است، بلکه همچنین بیش از حد بسیاری از انواع مختلف مجموعه ها ممکن است برای عملکرد نوآوری شرکت زیان آور باشد. یافته ها بر ارزش تنوع نمونه های اتحاد در صنایع با تکنولوژی بالا تاکید می کنند تا به اهداف عملکرد اکتشافی برسند، با توجه به پیچیدگی های تکنولوژیکی، عدم اطمینان بازار و مجموعه های مهارت های واگرا که برای نوآوری های موفقیت آمیز در این بخش ها مورد نیاز است. علاوه بر این، شواهدی وجود دارد که سرمایه انسانی تحقیق و توسعه در نوآوری نوآوری نقش مهمی را ایفا می کند و به طور جزئی از طریق ارتباط بین تنوع شریک اتحاد و عملکرد نوآوری شرکت، با تاکید بر اهمیت قابلیت های داخلی برای استفاده از دارایی های دانش خارجی است. این مطالعه بینش ارزشمندی را برای مدیران جهت افزایش اثربخشی اوراق بهادار اتحاد خود فراهم می کند.

موضوعات مقاله