تأثیر تجارت کربن بر مدیریت کاشت های جنگلی کوتاه مدت

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
32
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Optimal forest harvest age Carbon sequestration Multiple carbon pools Different site condition Short-rotation forest plantation
کلمات کلیدی :
سن برداشت بهینه، تداخل کربن، استخر کربن چندگانه، شرایط مختلف سواحل، کاشت های جنگل کوتاه مدت
عنوان فارسی :

تأثیر تجارت کربن بر مدیریت کاشت های جنگلی کوتاه مدت

عنوان انگلیسی :

The impact of carbon trade on the management of short-rotation forest plantations

ژورنال :
Forest Policy and Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934115300563
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 32

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Optimal forest harvest age Carbon sequestration Multiple carbon pools Different site condition Short-rotation forest plantation

کلمات کلیدی : سن برداشت بهینه، تداخل کربن، استخر کربن چندگانه، شرایط مختلف سواحل، کاشت های جنگل کوتاه مدت

عنوان فارسی : تأثیر تجارت کربن بر مدیریت کاشت های جنگلی کوتاه مدت

عنوان انگلیسی : The impact of carbon trade on the management of short-rotation forest plantations

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934115300563چکیده انگلیسی
We extended the Hartman model to examine the optimal rotation, taking into consideration the economic benefits of wood and the dynamics of three carbon pools (aboveground biomass, dead organic matter, and harvested forest products). Chinese fir (Cunninghamia lanceolata) stands in Southern China were taken for a numerical example to analyze the effects of carbon price on the optimal management of short-rotation plantations. The results show that, with the current price of carbon, introducing the effects of harvesting on different carbon pools into the decision model would increase the optimal rotation age on poor (SI = 10) and medium (SI = 17) sites by one year, while it does not have any impact on the optimal rotation for good sites (SI = 21). Irrespective of site condition, the optimal rotation age is not sensitive to carbon price and interest rate. An increase in interest rate by 1% would reduce the optimal rotation age by one year. In conclusion, forest carbon trade could effectively enhance land owners' income from short-rotation forest plantations. However, it does not lead to any significant increase in forest carbon sink.

چکیده فارسی
ما مدل هارتمن را برای بررسی چرخش بهینه، با توجه به مزایای اقتصادی چوب و پویایی سه استخر کربن (بیوماس زیرزمینی، مواد آلی مرغی و محصولات جنگلی برداشت شده) گسترش دادیم. قارچ چینی (Cunninghamia lanceolata) در جنوب چین قرار دارد و به عنوان مثال عددی برای تجزیه و تحلیل اثر قیمت کربن به مدیریت بهینه از کشت و زرع کوتاه در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با در نظر گرفتن قیمت کنونی کربن، معرفی اثرات برداشت در استخرهای مختلف کربن در مدل تصمیم گیری، می تواند بهینه شدن دورۀ چرخش در مناطق فقیر (SI = 10) و متوسط ​​(SI = 17) در حالی که هیچ تاثیری در چرخش بهینه برای سایت های خوب ندارد (SI = 21). صرف نظر از شرایط سایت، سن چرخش مطلوب به قیمت و نرخ بهره کربن حساس نیست. افزایش نرخ بهره توسط 1٪، سن رشد بهینه را با یک سال کاهش می دهد. در نتیجه، تجارت کربن جنگل می تواند به طور موثری درآمد صاحبان زمین را از کشت و زرع های جنگل کوتاه مدت تقویت کند. با این حال، این امر منجر به افزایش قابل ملاحظه ای در نزول کربن جنگل نمی شود.

موضوعات مقاله