چالش های برنامه زندگی خانوادگی بر پایه جامعه در صباح، مالزی: امیدوار کننده یا ناامید کننده،

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
42
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Community-based tourism Community participation Challenges Lower Kinabatangan-Segama wetlands
کلمات کلیدی :
گردشگری مبتنی بر جامعه، مشارکت جامعه، چالش های تالاب پایین کیناباتانگان-سگاما
عنوان فارسی :

چالش های برنامه زندگی خانوادگی بر پایه جامعه در صباح، مالزی: امیدوار کننده یا ناامید کننده،

عنوان انگلیسی :

Challenges of community-based homestay programme in Sabah, Malaysia: Hopeful or hopeless?

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221197361630099X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.10.007
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 42

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Community-based tourism Community participation Challenges Lower Kinabatangan-Segama wetlands

کلمات کلیدی : گردشگری مبتنی بر جامعه، مشارکت جامعه، چالش های تالاب پایین کیناباتانگان-سگاما

عنوان فارسی : چالش های برنامه زندگی خانوادگی بر پایه جامعه در صباح، مالزی: امیدوار کننده یا ناامید کننده،

عنوان انگلیسی : Challenges of community-based homestay programme in Sabah, Malaysia: Hopeful or hopeless?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221197361630099Xچکیده انگلیسی
This paper explores the challenges faced by the participants of community-based homestay programme in Dagat Village of Lower Kinabatangan-Segama Wetlands of Sabah, Malaysia. Primary data were gathered through field observation and in-depth interviews conducted with the participants in September 2015 and March 2016. The results of this study revealed that the tourism activities based on homestay programme in Dagat Village have the potential to be developed because of its vast natural resources but it was found that the local community faced many challenges during their homestay operation at the study site, which include lack of infrastructure development, poor promotional activity, lack of trained human resource, safety and security issues, poor local leadership, and lack of tourism management experiences that cause the homestay programme operation to be unsustainable. Therefore, this study recommends the importance of collaboration and partnerships among tourism stakeholders in order to achieve a successful ecotourism development.

چکیده فارسی
این مقاله چالش هایی را که با مشارکت کنندگان برنامه های خانه داری مبتنی بر جامعه در روستای دگات از تالاب های پایین کیناباتانگان-سگاما صباح، مالزی روبرو است، بررسی می کند. داده های اولیه از طریق مشاهدات میدانی و مصاحبه عمیق با شرکت کنندگان در سپتامبر 2015 و مارس 2016 جمع آوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت های گردشگری براساس برنامه خانوادگی در روستای دگات، منابع طبیعی اما معلوم شد که جامعه محلی با مشكلات فراوانی در زندگی خانوادگی خود در محل مطالعه مواجه شده است كه شامل فقدان توسعه زیرساخت ها، فعالیت های تبلیغاتی ضعیف، فقدان منابع انسانی آموزش دیده، مسائل ایمنی و امنیتی، فقر محلی و عدم وجود از تجارب مدیریت گردشگری که باعث می شود برنامه عملیات مهارتی نامطلوب باشد. بنابراین، این مطالعه اهمیت همکاری و مشارکت در میان ذینفعان گردشگری را توصیه می کند تا به موفقیت در توسعه اکوتوریسم دست یابند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000