چالش های اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان های بزرگ ایران

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
17
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Enterprise Resource Planning Implementation Technological Factors Manufacturing Resource Planning Iran
کلمات کلیدی :
پروژه، برنامه ریزی منابع، پیاده سازی، عوامل فن آوری، منابع تولید، برنامه ریزی، ایران
عنوان فارسی :

چالش های اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان های بزرگ ایران

عنوان انگلیسی :

Challenges of Enterprise Resource Planning implementation in Iran large organizations

ژورنال :
Information Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306437915000940
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.is.2015.05.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 17

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Enterprise Resource Planning Implementation Technological Factors Manufacturing Resource Planning Iran

کلمات کلیدی : پروژه، برنامه ریزی منابع، پیاده سازی، عوامل فن آوری، منابع تولید، برنامه ریزی، ایران

عنوان فارسی : چالش های اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان های بزرگ ایران

عنوان انگلیسی : Challenges of Enterprise Resource Planning implementation in Iran large organizations

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306437915000940چکیده انگلیسی
An Enterprise Resource Planning (ERP) system is a fully integrated business management system covering functional areas of an enterprise like Logistics, Production, Finance, Accounting and Human Resources. The implementation of this system is a difficult and high cost proposition that places tremendous demands on corporate time and resources. Most of the ERP implementations have been classified as failures because they did not achieve predetermined corporate goals. The main goal of this research is determining the most important challenges of ERP implementation in Iran large organizations and our case study was the Isfahan Telecommunication. The population of this study consists of the 1500 employees of this organization from which 40 experts and employees were selected randomly and uniformly as a sample. We used questionnaire and interviews to collect data and analyzed them by SPSS using one sample t-test. The result of the study shows that the most important challenges of ERP implementation are organizational barriers, especially lack of human resources with the weighted average of 267.33. The next important issues of ERP implementation are technological factors such as unbalanced combination in team projects and then individual factors like lack of senior executives׳ involvement with the weighted average of 48.8 are the least important challenges in ERP implementation.

چکیده فارسی
یک سیستم مدیریت منابع انسانی (Enterprise Resource Planning) (ERP) یک سیستم مدیریت کسب و کار کاملا یکپارچه است که زمینه های کاربردی یک شرکت مانند لجستیک، تولید، امور مالی، حسابداری و منابع انسانی را پوشش می دهد. پیاده سازی این سیستم یک گزاره دشوار و با هزینه ای است که خواسته های زیادی را در مورد زمان و منابع سازمان می دهد. اکثر پیاده سازی های ERP به عنوان شکست ها طبقه بندی شده اند، زیرا آنها اهداف پیش شرطی شرکت را به دست نیاوردند. هدف اصلی این تحقیق تعیین مهمترین چالش های اجرای ERP در سازمان های بزرگ ایران و مطالعه موردی ارتباط دور برد اصفهان است. جمعیت این مطالعه متشکل از 1500 نفر از کارکنان این سازمان است که 40 نفر از کارشناسان و کارکنان به صورت تصادفی و یکنواخت به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه ها استفاده شده و با استفاده از آزمون آماری t مستقل، SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که مهمترین چالش های اجرای ERP موانع سازمانی است، به خصوص فقدان منابع انسانی با میانگین 267.33. مسائل بعدی مهم در پیاده سازی ERP عبارتند از: عوامل تکنولوژیکی مانند ترکیب نامتعادل در پروژه های تیم، و سپس عوامل فردی مانند عدم حضور مدیران ارشد با میانگین 48.8، کمترین چالش در اجرای ERP است.

موضوعات مقاله