تغییر مدیریت برنامه: به سمت توانایی برای مدیریت ارزش گرا، تغییر چندپروژه ای یکپارچه در زمینه آن

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
59
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Change programs Organizational change program management Program lifecycle Context Multi-project Change
کلمات کلیدی :
تغییر برنامه ها، مدیریت برنامه تغییر سازمانی ، چرخه عمر برنامه، تغییر زمینه چندین پروژه
عنوان فارسی :

تغییر مدیریت برنامه: به سمت توانایی برای مدیریت ارزش گرا، تغییر چندپروژه ای یکپارچه در زمینه آن

عنوان انگلیسی :

Change program management: Toward a capability for managing value-oriented, integrated multi-project change in its context

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316304744
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.04.018
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 59

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Change programs Organizational change program management Program lifecycle Context Multi-project Change

کلمات کلیدی : تغییر برنامه ها، مدیریت برنامه تغییر سازمانی ، چرخه عمر برنامه، تغییر زمینه چندین پروژه

عنوان فارسی : تغییر مدیریت برنامه: به سمت توانایی برای مدیریت ارزش گرا، تغییر چندپروژه ای یکپارچه در زمینه آن

عنوان انگلیسی : Change program management: Toward a capability for managing value-oriented, integrated multi-project change in its context

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316304744چکیده انگلیسی
Program management has taken its position in project management research and in public and private organizations as a successful method for managing complex, uncertain, and large-scale changes. During the past 25 years, research has evolved from programs as the conceptual extension of projects to a rich field of empirical studies reflecting the special natures and contexts of change programs and their management, with unique theoretical foundations. To take stock of this recent history, in this article we analyze the patterns of previous empirical studies on change program management and their theoretical foundations. The goal is to identify and summarize proposals to guide forthcoming program management research. The results reveal three main themes of ongoing research: managing over the change program lifecycle, managing programs in their context, and program managers' capabilities. The roots of change program management in organization theories are apparent; structural contingency theory and information processing theories have dominated in previous empirical research, but are clearly being extended to agency, stakeholder, and actor-network theories. New research ideas are proposed for the use of programs in various types of changes, value creation and delivery through change programs, the profiles and capabilities of different actors in program management, the coexistence and interplay of multiple programs, and the complex stakeholder networks involved with change programs. When change becomes more prevalent in the organizations' dynamic contexts, there is an increasing need to develop program management toward an organizational capability for managing value-oriented, integrated, and multi-project change in complex stakeholder contexts.

چکیده فارسی
مدیریت برنامه موقعیت خود را در تحقیقات مدیریت پروژه و در سازمان های دولتی و خصوصی به عنوان یک روش موفق برای مدیریت تغییرات پیچیده، نامشخص و در مقیاس بزرگ گرفته است. در طول 25 سال گذشته، تحقیقات از برنامه ها به عنوان مفهومی برای توسعه پروژه ها به یک زمینه غنی از مطالعات تجربی منعکس کننده طبیعت ویژه و زمینه های برنامه های تغییر و مدیریت آنها با پایه های نظری منحصر به فرد تبدیل شده است. برای بررسی این بررسی های اخیر، در این مقاله، الگوهای مطالعات تجربی قبلی در مورد مدیریت برنامه تغییر و پایه های نظری آنها را تجزیه و تحلیل می کنیم. هدف این است که پیشنهاد ها را برای هدایت تحقیقات مدیریت برنامه های آینده شناسایی و خلاصه نماییم. نتایج نشان می دهد که سه موضوع اصلی تحقیق در حال انجام است: مدیریت چرخه حیات برنامه تغییر، مدیریت برنامه ها در بستر آنها و قابلیت های مدیران برنامه. ریشه های مدیریت تغییر برنامه در نظریه های سازمان آشکار است؛ تئوری احتمالی ساختاری و نظریه پردازش اطلاعات در تحقیقات تجربی پیشین تسلط یافته اند، اما به وضوح به آژانس، ذینفعان و نظریه های شبکه بازیگری گسترش می یابد. ایده های تحقیق جدید برای استفاده از برنامه ها در انواع مختلف تغییرات، ایجاد ارزش و تحویل از طریق برنامه های تغییر، نمایه ها و قابلیت های کارکنان مختلف در مدیریت برنامه، همکاری و تعامل برنامه های چندگانه و شبکه های مشارکت کننده پیچیده درگیر با تغییر برنامه ها هنگامی که تغییر در شرایط دینامیک سازمان ها شایعتر می شود، نیاز به افزایش مدیریت برنامه ها به سوی یک قابلیت سازمانی برای مدیریت تغییر ارزش گرا، یکپارچه و چندین پروژه در زمینه های ذینفع پیچیده وجود دارد.

موضوعات مقاله