انتخاب میان استراتژی های تولید استاندارد و غیر استاندارد FDI برای شرکت های چند ملیتی تایوان

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
FDI Vertical integration Horizontal integration Multinomial logit model
کلمات کلیدی :
FDI، ادغام عمودی، ادغام افقی، مدل چندجمله ای لگاریتمی
عنوان فارسی :

انتخاب میان استراتژی های تولید استاندارد و غیر استاندارد FDI برای شرکت های چند ملیتی تایوان

عنوان انگلیسی :

The choice between standard and non-standard FDI production strategies for Taiwanese multinationals

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733314001097
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.06.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : FDI Vertical integration Horizontal integration Multinomial logit model

کلمات کلیدی : FDI، ادغام عمودی، ادغام افقی، مدل چندجمله ای لگاریتمی

عنوان فارسی : انتخاب میان استراتژی های تولید استاندارد و غیر استاندارد FDI برای شرکت های چند ملیتی تایوان

عنوان انگلیسی : The choice between standard and non-standard FDI production strategies for Taiwanese multinationals

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733314001097چکیده انگلیسی
In modeling the foreign direct investment (FDI) behavior of firms, existing studies tend to classify multinational enterprises’ (MNEs) production activities into two broad strategies, namely, standard vertical integration and horizontal integration. In practice, the production behavior of multinational enterprises is much more complex. Based on the production relations between parent firms and their foreign subsidiaries, this study divides MNEs’ production behavior into five strategies: vertical integration, foreign concentration, home concentration, horizontal integration, and heterogeneous horizontal integration. We then propose three sets of interesting hypotheses associated with the five different production strategies. A uniquely compiled firm-level data set of Taiwanese manufacturing firms over the 2004–2007 period is adopted to empirically verify the proposed hypotheses. The empirical estimates are in general consistent with the proposed predictions and suggest that the various production behaviors of MNEs depend on the foreign market size, trade costs, factor advantage, fixed investment costs and firm characteristics. Moreover, each production strategy is influenced by different determinants as implied by our hypotheses.

چکیده فارسی
در مدل سازی رفتار سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) شرکت ها، مطالعات موجود تمایل دارند فعالیت های تولیدی شرکت های چند ملیتی (MNEs) را به دو استراتژی گسترده طبقه بندی کنند، یعنی ادغام عمودی استاندارد و ادغام افقی. در عمل رفتار تولیدی شرکت های چند ملیتی پیچیده تر است. بر اساس روابط تولیدی بین شرکت های مادر و شرکت های وابسته خارجی آنها، این مطالعه رفتار تولیدی MNE را به پنج راهبرد تقسیم می کند: ادغام عمودی، تمرکز خارجی، تمرکز خانه، ادغام افقی و ادغام افقی ناهمگن. سپس سه سری فرضیه های جالب با پنج استراتژی تولید متفاوت پیشنهاد می کنیم. مجموعه داده های منحصر به فرد جمع آوری شده از شرکت های تولید تایوانی در دوره زمانی 2004-2007 به منظور تجربی فرضیه های پیشنهادی مورد تایید قرار گرفته است. برآوردهای تجربی عموما با پیش بینی های پیشنهادی مطابقت دارند و نشان می دهد که رفتارهای مختلف تولید MNE ها به اندازه بازار خارجی، هزینه های تجاری، مزیت فاکتور، هزینه های ثابت سرمایه گذاری و ویژگی های شرکت بستگی دارد. علاوه بر این، هر استراتژی تولید تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که به واسطه فرضیه های ما بیان می شود.

موضوعات مقاله