نوآوری های کاهش CO2 و برون سپاری: شواهد از فتوولتائیک و ساخت و ساز سبز در شمال شرقی ایتالیا

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
77
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Environmental innovations CO2 reduction Outsourcing
کلمات کلیدی :
نوآوری های زیست محیطی، کاهش CO2، برون سپاری
عنوان فارسی :

نوآوری های کاهش CO2 و برون سپاری: شواهد از فتوولتائیک و ساخت و ساز سبز در شمال شرقی ایتالیا

عنوان انگلیسی :

CO2-reducing innovations and outsourcing: Evidence from photovoltaics and green construction in North-East Italy

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316300567
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 77

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Environmental innovations CO2 reduction Outsourcing

کلمات کلیدی : نوآوری های زیست محیطی، کاهش CO2، برون سپاری

عنوان فارسی : نوآوری های کاهش CO2 و برون سپاری: شواهد از فتوولتائیک و ساخت و ساز سبز در شمال شرقی ایتالیا

عنوان انگلیسی : CO2-reducing innovations and outsourcing: Evidence from photovoltaics and green construction in North-East Italy

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316300567چکیده انگلیسی
The paper investigates whether innovations entailing a perceived reduction of CO2 emissions are related to outsourcing. Some research hypotheses are put forward and tested on a sample of firms in two key ‘green-industries’, sustainable buildings and photovoltaics, in a regional context (North–East Italy) for which detailed survey-based information could be collected. An effect on CO2 reducing innovations is found for the externalisation of tangible activities only, as opposed to intangibles, whose outsourcing even decreases them. The results are robust in econometric terms, and suggest some new environmental implications of the standard ‘make-or-buy’ decisions of firms.

چکیده فارسی
این مقاله بررسی می کند که آیا نوآوری هایی که به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مربوط می شوند ، مربوط به برون سپاری است یا خیر. برخی از فرضیه های تحقیق در مورد یک نمونه از شرکت ها در دو نقطه «صنایع سبز»، ساختمان های پایدار و فتوولتائیک در یک زمینه منطقه ای (شمال شرقی ایتالیا) قرار می گیرند که می توان اطلاعات دقیق بر اساس نظرسنجی را جمع آوری کرد. تأثیر نوآوری های بر کاهش CO2 برای تحویل دادن فعالیت های ملموس تنها به این عنوان غیرممکن است، که برون سپاری آنها حتی کاهش می یابد. نتایج به لحاظ اقتصاد سنجی قوی هستند و برخی از تصمیمات محیط زیستی جدیدی را که از تصمیمات استاندارد ساختن یا خرید شرکت ها مطرح می شود، پیشنهاد می کنند.

موضوعات مقاله