فعالیتهای مشتری همکارانه : اثرات فعالیتهای همکارانه ارزش مراقبت های بهداشتی بر رفاه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
68
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Service marketing; Health; Well-being; Customer practices; Value cocreation practices
کلمات کلیدی :
بازاریابی خدمات؛ سلامتی؛ رفاه؛ شیوه های مشتری؛ شیوه های همکاری ارزش
عنوان فارسی :

فعالیتهای مشتری همکارانه : اثرات فعالیتهای همکارانه ارزش مراقبت های بهداشتی بر رفاه

عنوان انگلیسی :

Cocreative customer practices: Effects of health care customer value cocreation practices on well-being

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316304842
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.07.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 68

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Service marketing; Health; Well-being; Customer practices; Value cocreation practices

کلمات کلیدی : بازاریابی خدمات؛ سلامتی؛ رفاه؛ شیوه های مشتری؛ شیوه های همکاری ارزش

عنوان فارسی : فعالیتهای مشتری همکارانه : اثرات فعالیتهای همکارانه ارزش مراقبت های بهداشتی بر رفاه

عنوان انگلیسی : Cocreative customer practices: Effects of health care customer value cocreation practices on well-being

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316304842چکیده انگلیسی
Drawing on three studies using data from six separate samples of 1151 health care customers, the authors investigate cocreative customer practices, modeling the effects of customer value cocreation practices on well-being. Results highlight that while positive interactions with medical staff (doctors) lead to increased well-being through engaging in coproducing treatment options, interactions with friends and family and their associated cocreated activities have an even greater positive effect on well-being. Furthermore, several other customer-directed activities have positive indirect effects. Interestingly, activities requiring change can have a negative effect on well-being, except in psychological illnesses, where the opposite is true. The authors conclude with theoretical and managerial implications, highlighting that if interactions and activities with medical professionals are supplemented with customer-directed activities, the positive effect on well-being is significantly enhanced.

چکیده فارسی
براساس سه مطالعه انجام شده با استفاده از داده ها از شش نمونه جداگانه از 1151 مراقبت های بهداشتی مشتری، نویسندگان، فعالیتهای مشتریان همکارانه را با مدل سازی اثرات شیوه های همکارانه ارزش مشتری بر رفاه بررسی می کنند. نتایج نشان می دهد که در حالی که تعاملات مثبت با کارکنان پزشکی (پزشکان) منجر به افزایش سلامتی از طریق درگیر شدن در گزینه های درمان همگرا می شود، تعامل با دوستان و خانواده و فعالیت های مرتبط با همکاری آنها، تأثیر مثبت بیشتری بر سلامت دارد. علاوه بر این، چندین فعالیت دیگر مرتبط با مشتری، اثرات غیرمستقیم مثبتی دارند. جالب توجه است، فعالیت هایی که نیاز به تغییر دارند، می توانند تأثیر منفی بر رفاه داشته باشند، به جز در بیماری های روحی، جایی که مخالف آن درست است. نتیجه گیری نویسندگان با مفاهیم نظری و مدیریتی، بیان می-کند که اگر تعامل و فعالیت با متخصصان پزشکی با فعالیت های مرتبط با مشتری تکمیل شوند، تأثیر مثبت بر سلامت به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

موضوعات مقاله