بازخورد همگرا به همکار و بهبود مستمر همراه با کاهش آسیب در آمتاک شیکاگو

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
60
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Continuous improvement Behavioral observation Peer-to-peer feedback Steering committee Feedback Program evaluation Risk reduction Behavior-based safety
کلمات کلیدی :
بهبود مستمر، مشاهده رفتار، بازخورد همگرا، نظارت، کمیته ارزیابی، ارزیابی برنامه برنامه ریزی، کاهش خطر، ایمنی مبتنی بر رفتار
عنوان فارسی :

بازخورد همگرا به همکار و بهبود مستمر همراه با کاهش آسیب در آمتاک شیکاگو

عنوان انگلیسی :

Combined peer-to-peer feedback and continuous improvement associated with reduced injuries at Amtrak-Chicago

ژورنال :
Safety Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516302673
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.06.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 60

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Continuous improvement Behavioral observation Peer-to-peer feedback Steering committee Feedback Program evaluation Risk reduction Behavior-based safety

کلمات کلیدی : بهبود مستمر، مشاهده رفتار، بازخورد همگرا، نظارت، کمیته ارزیابی، ارزیابی برنامه برنامه ریزی، کاهش خطر، ایمنی مبتنی بر رفتار

عنوان فارسی : بازخورد همگرا به همکار و بهبود مستمر همراه با کاهش آسیب در آمتاک شیکاگو

عنوان انگلیسی : Combined peer-to-peer feedback and continuous improvement associated with reduced injuries at Amtrak-Chicago

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516302673چکیده انگلیسی
The Federal Railroad Administration (FRA) Human Factors Research and Development (R&D) Program sponsored a Clear Signal for Action (CSA) demonstration pilot to evaluate whether an approach that combines peer-to-peer feedback and continuous improvement methods can improve safety in the railroad industry, as it has in other industries. The Station Services Department, comprised of baggage handlers and other workers represented by the Transportation Communication Union (TCU) at Chicago’s Amtrak Union Station, participated in the demonstration pilot. CSA was implemented by Behavioral Science Technology, Inc. (BST) over sixteen months (Phase 1) and seventeen more months (Phase 2), separated by a fourteen-month withdrawal due to downsizing. An independent evaluation of the project, conducted at the Volpe National Transportation Systems Center, found the injury rate significantly decreased following employee training in Phase 2 on CSA methods. In both phases, the injury rate decreased significantly as the total number of peer-to-peer feedback sessions accumulated. The injury rate did not change during baseline or withdrawal. Interviews with Station Services employees suggested that, as a result of the greater employee involvement in safety, employees experienced an increased personal safety awareness and communication about safety.

چکیده فارسی
برنامه تحقیق و توسعه عوامل فاکتورهای انسانی فدرال (FRA)، یک مشاهده واضح سیگنال برای عمل (CSA) را برای ارزیابی اینکه آیا رویکردی که بازخورد همکارانه و روشهای بهبود مستمر را می تواند امنیت در راه آهن را بهبود بخشد، حمایت کرد؟ صنعت، همانطور که در سایر صنایع است. اداره خدمات ایستگاه، متشکل از کارمندان و سایر کارگران که توسط اتحادیه ارتباطات حمل و نقل (TCU) در ایستگاه اتحادیه آمریكا شیکاگو نمایندگی كردند، در این مصاحبه شرکت كردند. CSA بیش از شانزده ماه (فاز 1) و هفده ماه دیگر (فاز 2) توسط دانش فنی رفتاری، شرکت (BST) اجرا شد، که به علت کاهش تولید، از بین رفت. یک ارزیابی مستقل از این پروژه که در مرکز سیستم های حمل و نقل ملی والپ انجام شد، میزان آسیب را به میزان قابل توجهی کاهش داد و پس از آموزش کارکنان در فاز 2 در روش CSA کاهش یافت. در هر دو مرحله، میزان آسيب به طور معنی داری کاهش يافته است، زيرا مجموع جلسات بازخورد بازآفرينی انباشته شده است. میزان آسیب در طول زمان شروع یا خروج تغییری نکرد. مصاحبه با کارکنان خدمات ایستگاه پیشنهاد کرد که در نتیجه مشارکت کارکنان بیشتر در ایمنی، کارکنان افزایش آگاهی و ارتباط ایمنی شخصی در مورد ایمنی را تجربه کردند.

موضوعات مقاله