ایجاد مزیت رقابتی توسط نهادینه کردن نوآوری اجتماعی شرکتی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
28
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Social innovation Corporate social innovation Shared value Case study method Co-creation Competitive advantage
کلمات کلیدی :
نوآوری اجتماعی، نوآوری اجتماعی شرکتی، ارزش مشترک، روش مطالعه مورد، ایجاد همکاری، مزیت رقابتی
عنوان فارسی :

ایجاد مزیت رقابتی توسط نهادینه کردن نوآوری اجتماعی شرکتی

عنوان انگلیسی :

Creating competitive advantage by institutionalizing corporate social innovation

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000508
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.036
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 28

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Social innovation Corporate social innovation Shared value Case study method Co-creation Competitive advantage

کلمات کلیدی : نوآوری اجتماعی، نوآوری اجتماعی شرکتی، ارزش مشترک، روش مطالعه مورد، ایجاد همکاری، مزیت رقابتی

عنوان فارسی : ایجاد مزیت رقابتی توسط نهادینه کردن نوآوری اجتماعی شرکتی

عنوان انگلیسی : Creating competitive advantage by institutionalizing corporate social innovation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000508چکیده انگلیسی
This study builds on corporate innovation, social innovation, and corporate social innovation literature to develop a preliminary theory. The study then uses case studies to build a framework that describes factors leading to successful corporate social innovation (CSI).The study focuses on social innovations that create social value and competitive advantage. In the framework, three organizational components enhance CSI: strategic alignment, institutional elements, and clarity in intent. Three institutional elements enable CSI processes: stakeholder engagement, operational structures and processes, and organizational culture. Integrating CSI into strategy and operations creates opportunities for co-creation, thereby creating shared value and enhancing competitive advantage. This study concludes by highlighting managerial implications and future research opportunities.

چکیده فارسی
این مطالعه بر روی نوآوری های شرکت ها، نوآوری های اجتماعی و مطالعه نوآوری های اجتماعی شرکت های اجتماعی برای ایجاد یک نظریه مقدماتی استوار است. این مطالعه سپس از مطالعات مورد استفاده برای ساخت چارچوبی است که عوامل موثر بر موفق بودن نوآوری اجتماعی شرکت را توضیح می دهد. این مطالعه بر روی نوآوری های اجتماعی که ارزش اجتماعی و مزیت رقابتی را ایجاد می کنند، تمرکز می کند. در چارچوب، سه مولفه سازمانی CSI را افزایش می دهد: همبستگی استراتژیک، عناصر سازمانی و وضوح در قبال. سه عنصر نهادی فرآیندهای CSI را تشکیل می دهند: مشارکت ذینفعان، ساختارها و فرآیندهای عملیاتی و فرهنگ سازمانی. یکپارچه سازی CSI به استراتژی و عملیات، فرصت ایجاد همکاری را ایجاد می کند، در نتیجه ارزش مشترک و افزایش مزیت رقابتی را ایجاد می کند. این مطالعه با برجسته کردن مفاهیم مدیریتی و فرصت های تحقیق آینده انجام می شود.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی