پیچیدگی و عدم قطعیت مفاهیم متمایز در مدیریت پروژه چیست؟ یک بررسی روشمند از بررسی ها

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
134
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project management Uncertainty Complexity Taxonomy Research methods
کلمات کلیدی :
مدیریت پروژه، پیچیدگی نامطمئن ، طبقه بندی، روش تحقیق
عنوان فارسی :

پیچیدگی و عدم قطعیت مفاهیم متمایز در مدیریت پروژه چیست؟ یک بررسی روشمند از بررسی ها

عنوان انگلیسی :

Are complexity and uncertainty distinct concepts in project management? A taxonomical examination from literature

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316000260
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.02.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 134

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project management Uncertainty Complexity Taxonomy Research methods

کلمات کلیدی : مدیریت پروژه، پیچیدگی نامطمئن ، طبقه بندی، روش تحقیق

عنوان فارسی : پیچیدگی و عدم قطعیت مفاهیم متمایز در مدیریت پروژه چیست؟ یک بررسی روشمند از بررسی ها

عنوان انگلیسی : Are complexity and uncertainty distinct concepts in project management? A taxonomical examination from literature

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316000260چکیده انگلیسی
Project management research is characterized by dominance of determinism, decision-theoretic approaches, and weak theories. The growth of research interest in non-deterministic paradigms through the lenses of complexity and uncertainty is recent, and could provide stronger theoretic explanations. However, analysis of select project management literature reveals that the constructs of complexity and uncertainty are yet to be grounded in terms of definitions and constituent variables. We argue that definitional clarity is necessary for the non-deterministic research to move forward. In this paper, we propose taxonomy of constituent terms of complexity and uncertainty based on semantic analysis of select literature and show that the two constructs are broadly confounded in their constituent terms. While our finding may appear to align with complexity theoretic concept of strong interrelationship between complexity and uncertainty, we argue that such confounding represents intermingling of varying ontological and epistemological preferences within the community of project management scholars rather than a broad adherence to the complexity theory. The paper contributes to project management literature by facilitating further research toward stronger construct definitions and theory-building efforts. The paper also contributes to research methods by offering a novel methodology to elicit taxonomy of terms and to illuminate the confounding and separating terms across multiple constructs.

چکیده فارسی
تحقیقات مدیریت پروژه با تسلط بر جبرگرایی، رویکردهای نظری تصمیم گیری و نظریه های ضعیف مشخص می شود. رشد علاقه های تحقیق به پارادایم های غیر جبرگرایانه از طریق لنزهای پیچیدگی و عدم اطمینان اخیر است و می تواند توضیحات نظری قوی ارائه دهد. با این حال، تجزیه و تحلیل ادبیات مدیریت پروژه انتخاب نشان می دهد که سازه های پیچیدگی و عدم اطمینان هنوز از نظر تعاریف و متغیرهای تشکیل دهنده پایه است. ما استدلال می کنیم که وضوح تعریفی برای تحقیق غیر غلط گیرانه برای حرکت به جلو ضروری است. در این مقاله، طبقه بندی اصطلاحات پیچیدگی و عدم قطعیت را بر مبنای تجزیه و تحلیل معنایی ادبیات انتخاب می کنیم و نشان می دهیم که دو سازه در شرایط تشکیل دهنده آنها به طور گسترده ای مخدوش شده اند. در حالی که یافته های ما ممکن است با مفهوم نظری پیچیدگی ارتباطات قوی بین پیچیدگی و عدم اطمینان مطابقت داشته باشد، ما استدلال می کنیم که چنین مخالفتی ترکیبی از متفاوت بودن اولویت های هستی شناختی و معرفت شناختی در جامعه محققان مدیریت پروژه است، نه پیروی گسترده از نظریه پیچیدگی. این مقاله به ادبیات مدیریت پروژه کمک می کند تا تسهیل تحقیقات بیشتر به منظور تعریف سازه های قوی تر و تلاش های تئوری سازی. این مقاله همچنین به روشهای تحقیقاتی با ارائه یک روش جدید برای به وجود آوردن طبقه بندی اصطلاحات و روشن کردن شرایط مخلوط و جداسازی در ساختارهای چندگانه کمک می کند.

موضوعات مقاله