پیچیدگی، عدم قطعیت و مدل های ذهنی: از یک نمونه با قاعده به یک نمونه خروجی در مدیریت پروژه

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
139
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Complexity Uncertainty Mental models Systems Project Management Performance
کلمات کلیدی :
پیچیدگی عدم اطمینان مدل های ذهنی، سیستم پروژه، عملکرد مدیریت
عنوان فارسی :

پیچیدگی، عدم قطعیت و مدل های ذهنی: از یک نمونه با قاعده به یک نمونه خروجی در مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی :

Complexity, uncertainty and mental models: From a paradigm of regulation to a paradigm of emergence in project management

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316304768
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.07.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 139

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Complexity Uncertainty Mental models Systems Project Management Performance

کلمات کلیدی : پیچیدگی عدم اطمینان مدل های ذهنی، سیستم پروژه، عملکرد مدیریت

عنوان فارسی : پیچیدگی، عدم قطعیت و مدل های ذهنی: از یک نمونه با قاعده به یک نمونه خروجی در مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی : Complexity, uncertainty and mental models: From a paradigm of regulation to a paradigm of emergence in project management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316304768چکیده انگلیسی
In project management research, it is acknowledged that two perspectives on project performance must be considered: project efficiency (delivering efficient outputs) and project success (delivering beneficial outcomes). The first perspective is embedded in a deterministic paradigm of project management, while the second appears more naturally connected to the emerging non-deterministic paradigm. Complexity and uncertainty are key constructs frequently associated with the non-deterministic paradigm. This conceptual paper suggests that these two concepts could very well explain and define particularities of both paradigms, and seeks to articulate both perspectives in a contingent model.First, the constructs of complexity and uncertainty are clarified. Second, the role of project managers' mental models in managerial decision-making is considered. In the third part of this article, we propose a theoretical model suggesting that project managers should consider contingent variables to differentiate managerial conditions of regulation from managerial conditions of emergence.

چکیده فارسی
در تحقیقات مدیریت پروژه، تصدیق شده است که دو دیدگاه در مورد عملکرد پروژه باید در نظر گرفته شود: بهره وری پروژه (ارائه خروجی کارآمد) و موفقیت پروژه (ارائه نتایج سودمند). چشم انداز اول در پارامتر قطعی مدیریت پروژه قرار گرفته است، در حالی که دوم به نظر می رسد به طور طبیعی به پارادایم ظاهرا غیر قطعی تبدیل شده است. پیچیدگی و عدم قطعیت ساختار کلیدی است که اغلب با پارادایم غیر قطعی مرتبط است. این مقاله مفهومی نشان می دهد که این دو مفاهیم به خوبی می توانند ویژگی های هر دو پارادایم را توضیح و تعریف کنند و به دنبال بیان هر دو دیدگاه در یک مدل احتمالی هستند.

موضوعات مقاله