هیئت تصمیمات تحقیق و توسعه استراتژیک و عملکرد مالی در شرکت های کوچک و متوسط

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
65
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Financial performance R&D management Strategic decision Firm size
کلمات کلیدی :
عملکرد مالی، مدیریت تحقیق و توسعه، تصمیم راهبردی، اندازه شرکت
عنوان فارسی :

هیئت تصمیمات تحقیق و توسعه استراتژیک و عملکرد مالی در شرکت های کوچک و متوسط

عنوان انگلیسی :

Configurations of strategic R&D decisions and financial performance in small-sized and medium-sized firms

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317300218
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.01.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 65

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Financial performance R&D management Strategic decision Firm size

کلمات کلیدی : عملکرد مالی، مدیریت تحقیق و توسعه، تصمیم راهبردی، اندازه شرکت

عنوان فارسی : هیئت تصمیمات تحقیق و توسعه استراتژیک و عملکرد مالی در شرکت های کوچک و متوسط

عنوان انگلیسی : Configurations of strategic R&D decisions and financial performance in small-sized and medium-sized firms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317300218چکیده انگلیسی
This paper links the strategic decisions made in R&D during the financially turbulent period of 2009 to the firm's financial health in the period 2010–2013. The focus is on decisions made in R&D-active small and medium-sized enterprises in terms of absorptive capacity, open innovation, type of R&D, and the organizational structuring of R&D. Based on a representative set of R&D-active firms in Belgium, qualitative comparative analysis reveals that the outcomes in terms of financial performance related to optimal configurations of strategic R&D decisions depend on the firm's size and on the time-lag under consideration. Managers in small-sized firms are advised to pay particular attention to a more functionally-structured R&D approach in configurations of strategic R&D decisions. To increase medium-term financial performance, managers in medium-sized firms benefit from more engagement in research-oriented activities, more in-house innovation, and the enhancement of absorptive capacity in sets of strategic R&D decisions.

چکیده فارسی
این مقاله، تصمیمات استراتژیک مربوط به تحقیق و توسعه را در دوره مالی آشفته سال 2009 به سلامت مالی شرکت در دوره 2010-2013 پیوند می دهد. تمرکز بر تصمیم گیری های شرکت های کوچک و متوسط ​​R & D با توجه به ظرفیت جذب، نوآوری ها، نوع تحقیق و توسعه و ساختار سازمانی تحقیق و توسعه است. بر اساس یک مجموعه نمایندگانی از شرکت های تحقیق و توسعه فعال در بلژیک، تجزیه و تحلیل مقایسه ای کیفی نشان می دهد که نتایج از نظر عملکرد مالی مربوط به تنظیمات بهینه تصمیم گیری های تحقیق و توسعه استراتژیک بستگی به اندازه شرکت و مدت زمان در نظر گرفته شده دارد. به مدیران شرکت های کوچک توصیه می شود توجه خاصی به رویکرد تحقیق و توسعه کارکردی در تنظیمات تصمیم گیری های تحقیق و توسعه استراتژیک داشته باشند. برای افزایش عملکرد مالی میان مدت، مدیران شرکت های متوسط، از مشارکت بیشتر در فعالیت های تحقیق محور، نوآوری در داخل کشور و افزایش ظرفیت جذب در مجموعه تصمیمات تحقیق و توسعه استراتژیک بهره می برند.

موضوعات مقاله