نقش احتمالی R & D-فروش در مقابل R & D-بازاریابی در توسعه محصول جدید از شرکت های تجاری به کسب و کار

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
66
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sales Marketing Research and development Cross-functional cooperation New-product development
کلمات کلیدی :
بازاریابی فروش، تحقیق و توسعه، همکاری متقابل، توسعه محصول جدید
عنوان فارسی :

نقش احتمالی R & D-فروش در مقابل R & D-بازاریابی در توسعه محصول جدید از شرکت های تجاری به کسب و کار

عنوان انگلیسی :

The contingent roles of R&D–sales versus R&D–marketing cooperation in new-product development of business-to-business firms

ژورنال :
International Journal of Research in Marketing
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811616300751
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.05.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 66

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sales Marketing Research and development Cross-functional cooperation New-product development

کلمات کلیدی : بازاریابی فروش، تحقیق و توسعه، همکاری متقابل، توسعه محصول جدید

عنوان فارسی : نقش احتمالی R & D-فروش در مقابل R & D-بازاریابی در توسعه محصول جدید از شرکت های تجاری به کسب و کار

عنوان انگلیسی : The contingent roles of R&D–sales versus R&D–marketing cooperation in new-product development of business-to-business firms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811616300751چکیده انگلیسی
This investigation explores the effectiveness of R&D–marketing cooperation as compared to R&D–sales cooperation for new-product development under different market and organizational circumstances in business-to-business settings. Using a cross-industry dyadic data set of 230 industrial firms, we show that the effects of R&D–marketing and R&D–sales cooperation on new-product advantage vary significantly, depending on the velocity of the market environment, company strategy, and R&D characteristics. Specifically, R&D–marketing cooperation exhibits a stronger association with new-product advantage if firms follow a cost leadership strategy, if R&D holds high power levels regarding new-product decisions, and if R&D collectivism is strongly pronounced. Conversely, R&D–sales cooperation exhibits a stronger effect on new-product advantage if technological turbulence is pronounced in the market, if the firm follows a differentiation strategy, and if R&D is influential in firm-wide budgeting decisions. These results may help firms decide which R&D cooperation type might be encouraged to maximize innovation success in a given situation.

چکیده فارسی
این تحقیق اثربخشی همکاری بازاریابی R & D را در مقایسه با تحقیق و توسعه در مورد همکاری فروش برای توسعه محصول جدید در شرایط مختلف بازار و سازمان در شرایط تجاری به کسب و کار بررسی می کند. با استفاده از داده های متشکل از داده های ادواری 230 شرکت صنعتی، نشان می دهیم که تأثیر بازاریابی R & D در مورد مزیت جدید محصول، بسته به سرعت محیط بازار، استراتژی شرکت، و ویژگی های تحقیق و توسعه است . به طور خاص، همکاری R & D بازاریابی نشان می دهد ارتباط قوی تر با مزیت جدید محصول دارد اگر شرکت ها دنبال استراتژی رهبری هزینه باشند، اگر R & D دارای سطوح بالای قدرت در مورد تصمیمات جدید محصول و اگر تحقیق و توسعه انتخابی است قویا بیان شده است . در عوض، همکاری R & D-فروش تاثیر بیشتری بر مزیت جدید محصول دارد، در صورت وجود آشفتگی تکنولوژیک در بازار، اگر شرکت دنبال یک استراتژی تمایز و اگر R & D در تصمیمات بودجه بندی شرکت گسترده باشد، تاثیر می گذارد. این نتایج ممکن است به شرکت ها کمک کند که کدام نوع همکاری تحقیق و توسعه را تشویق کنند تا موفقیت نوآوری در یک وضعیت خاص به حداکثر برسانند .

موضوعات مقاله