هماهنگی منحنی عمودی افقی و قائم در جاده های روستایی دو لاین: مطالعه شبیه ساز رانندگی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
47
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Driving simulator Road safety Driver behavior Combined curves
کلمات کلیدی :
شبیه ساز رانندگی، ایمنی جاده، رفتار راننده، منحنی های ترکیبی
عنوان فارسی :

هماهنگی منحنی عمودی افقی و قائم در جاده های روستایی دو لاین: مطالعه شبیه ساز رانندگی

عنوان انگلیسی :

Coordination of horizontal and sag vertical curves on two-lane rural roads: Driving simulator study

ژورنال :
IATSS Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111215000035
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.iatssr.2015.02.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 47

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Driving simulator Road safety Driver behavior Combined curves

کلمات کلیدی : شبیه ساز رانندگی، ایمنی جاده، رفتار راننده، منحنی های ترکیبی

عنوان فارسی : هماهنگی منحنی عمودی افقی و قائم در جاده های روستایی دو لاین: مطالعه شبیه ساز رانندگی

عنوان انگلیسی : Coordination of horizontal and sag vertical curves on two-lane rural roads: Driving simulator study

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111215000035چکیده انگلیسی
The highway geometric design guidelines for several countries provide suggestions for the coordination of horizontal curves overlapping with sag vertical curves (sag combinations) to avoid combined configurations that produce undesirable optical effects and reduced safety. Such suggestions are derived from studies based on the drawing of the perspective of the road. This drawing method is severely limited with respect to the simulation of the perspective view of the highway to the driver during the dynamic task of driving. Interactive driving simulation methods are deemed to be more efficient for these objectives.This paper reports the results of a study carried out using an interactive driving simulator to evaluate the effects on the driver's speed behavior of different configurations of sag combinations and non-combined curves on a flat grade with the same features as the horizontal curves of the sag combinations (reference curves). The speed behaviors of drivers along the tangent–curve transitions of sag combinations and reference curves were recorded. The speed on the approach tangent, the speed at the midpoint of the horizontal curve and the maximum speed reduction (MSR), the difference between the maximum speed on the last 200 m of the approach tangent and the minimum speed on the first half of the horizontal curve, were analyzed. One-way repeated MANOVA was performed to determine if the driver's speed behavior on the horizontal curves was influenced by different configurations of sag combinations and reference curves.The primary result was that on suggested sag combinations, the driver's speed behavior did not differ in any statistically significant way from that on the reference curves. Whereas the critical sag combinations (configurations that should be avoided) caused high values of maximum speed reduction along the tangent–curve transition, which pointed to the driver's reaction to an incorrect perception of the road alignment. Therefore, this result confirmed the effectiveness of the road design guidelines for the coordination of horizontal curves and sag vertical curves.

چکیده فارسی
دستورالعمل طراحی هندسی بزرگراه برای چندین کشور پیشنهاداتی را برای هماهنگی منحنی افقی با همسایگی با منحنیهای عمودی عمیق (ترکیب sag) برای جلوگیری از ترکیب تنظیماتی که اثرات نوری مطلوب و کاهش ایمنی می شود، ارائه می دهد. چنین پیشنهادهایی از مطالعاتی است که براساس طراحی منظر جاده ها صورت گرفته است. این روش طراحی به شدت با توجه به شبیه سازی چشم انداز از بزرگراه به راننده در طول کار دینامیک رانندگی محدود است. روش های شبیه سازی رانندگی تعاملی برای این اهداف کارآمدتر است.

موضوعات مقاله