استراتژی فناوری شرکتی و ارتباط آن با استراتژی شرکت در شرکت های چندملیتی: مطالعه موردی IKCO

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
72
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Corporate-level technology strategy Multi-business groups Diversification strategy Case study Theoretical framework Content analysis Thematic analysis Iran Khodro Company
کلمات کلیدی :
استراتژی فناوری شرکتی، گروه چند منظوره، استراتژی تنوع، مطالعه موردی، چارچوب نظری، تحلیل محتوا، تحلیل موضوعی، شرکت ایران خودرو
عنوان فارسی :

استراتژی فناوری شرکتی و ارتباط آن با استراتژی شرکت در شرکت های چندملیتی: مطالعه موردی IKCO

عنوان انگلیسی :

Corporate-level technology strategy and its linkage with corporate strategy in multi-business companies: IKCO case study

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004016251600055X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.02.013
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 72

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Corporate-level technology strategy Multi-business groups Diversification strategy Case study Theoretical framework Content analysis Thematic analysis Iran Khodro Company

کلمات کلیدی : استراتژی فناوری شرکتی، گروه چند منظوره، استراتژی تنوع، مطالعه موردی، چارچوب نظری، تحلیل محتوا، تحلیل موضوعی، شرکت ایران خودرو

عنوان فارسی : استراتژی فناوری شرکتی و ارتباط آن با استراتژی شرکت در شرکت های چندملیتی: مطالعه موردی IKCO

عنوان انگلیسی : Corporate-level technology strategy and its linkage with corporate strategy in multi-business companies: IKCO case study

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004016251600055Xچکیده انگلیسی
This article deals with technology strategy and its linkage with overall strategy at multi-business, diversified groups. In the last two decades, the alignment of technology and business strategy has been one of the important research fields in strategy and technology management literature. These researches has been concentrated on single companies through which different frameworks, models, and decision support tools have been developed and widely utilized by industries. Although multi-business and diversified groups play an important role in national economy of developing countries and need a comprehensive and overall plan for the management of their diversified technological capabilities, there is little research focused on corporate-level technology strategy (CTS). This paper introduces a preliminary framework based on literature review, with a deductive approach and content analysis method which tends to more reflect the context of developed countries. Its applicability in a latecomer context has been investigated in practice through a case study in Iran Khodro Company (IKCO)—the largest car manufacturer in the Middle East and a multi-business diversified group in Iran. Based on the proposed framework and through reviewing the related documents and interviewing IKCO senior and middle managers; and using thematic analysis method, we describe and explain how technology strategy is linked to corporate strategy at IKCO. This investigation reflected some mismatches with our initial framework which can be interpreted in a pleasing manner due to IKCO's latecomer context and its position in catch-up path. Process and results of this illustrating study showed that our conceptual framework makes sense as a tool for analyzing CTS in a multibusiness corporation (MBC). Resulted amendments such as highlighting the importance of integration make our modified framework a good basis for further researches.

چکیده فارسی
این مقاله به استراتژی فناوری و ارتباط آن با استراتژی کلی در گروه های چند منظوره و متنوع مربوط می شود. در دو دهه گذشته هماهنگی فناوری و استراتژی تجاری یکی از مهمترین زمینه های تحقیق در مطالعات مدیریت استراتژی و فن آوری بوده است. این تحقیقات بر روی شرکت های تک متمرکز شده است که از طریق آن چارچوب های مختلف، مدل ها و ابزارهای پشتیبانی تصمیم، توسعه یافته و به طور گسترده ای توسط صنایع مورد استفاده قرار گرفته اند. گرچه گروه های چند منظوره و گوناگونی در اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه نقش مهمی ایفا می کنند و نیاز به برنامه کامل و جامع برای مدیریت توانایی های متنوع خود دارند، تحقیقات کمی در مورد استراتژی فناوری در سطح شرکت (CTS) وجود دارد. این مقاله یک چارچوب مقدماتی مبتنی بر مرور مطالعات ، با رویکرد قیاسی و روش تجزیه و تحلیل محتوا را معرفی می کند که بیشتر منعکس کننده ساختار کشورهای توسعه یافته است. کاربرد آن در یک زمینه دیرپا در عمل از طریق مطالعه موردی در شرکت ایران خودرو (IKCO) - بزرگترین تولیدکننده خودرو در خاورمیانه و گروه چند منظوره در ایران بررسی شده است. بر اساس چارچوب پیشنهادی و از طریق مرور اسناد مرتبط و مصاحبه با مدیران ارشد و مديريت IKCO؛ و با استفاده از روش تحلیل موضوعی، ما توصیف و توضیح می دهیم که چگونه استراتژی فناوری با استراتژی شرکت در IKCO ارتباط دارد. این تحقیق منعکس کننده عدم همبستگی با چارچوب اولیه ما است که می تواند به طرز دلخواه به تفسیر با توجه به متن باقیمانده IKCO و موقعیت آن در مسیر رو به رشد باشد . روند و نتایج این مطالعه نشان داد که چارچوب مفهومی ما به عنوان یک ابزار برای تجزیه و تحلیل CTS در یک شرکت چند منظوره (MBC) معقول است. اصلاحات به دست آمده از جمله برجسته کردن اهمیت ادغام، چارچوب اصلاح شده ما را پایه خوبی برای تحقیقات بیشتر می سازد.

موضوعات مقاله