مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان یک استراتژی نگهداری مشروعیت در حسابدار حرفه ای

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
79
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Accountancy industry Corporate social responsibility Legitimacy theory Legitimacy maintenance strategy
کلمات کلیدی :
صنعت حسابداری، مسئولیت اجتماعی شرکت، تئوری مشروعیت، استراتژی نگهداری قانونی
عنوان فارسی :

مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان یک استراتژی نگهداری مشروعیت در حسابدار حرفه ای

عنوان انگلیسی :

Corporate social responsibility as a legitimacy maintenance strategy in the professional accountancy firm

ژورنال :
The British Accounting Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890838917300392
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.bar.2017.08.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 79

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Accountancy industry Corporate social responsibility Legitimacy theory Legitimacy maintenance strategy

کلمات کلیدی : صنعت حسابداری، مسئولیت اجتماعی شرکت، تئوری مشروعیت، استراتژی نگهداری قانونی

عنوان فارسی : مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان یک استراتژی نگهداری مشروعیت در حسابدار حرفه ای

عنوان انگلیسی : Corporate social responsibility as a legitimacy maintenance strategy in the professional accountancy firm

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890838917300392چکیده انگلیسی
This paper investigates how accountancy firms use corporate social responsibility (CSR) as a device to maintain legitimacy with key constituents. It explores who these constituents (audiences) are for their CSR actions and the strategies they use to maintain legitimacy with these audiences. Interview-based evidence from 18 large accountancy firms in the United Kingdom (UK) identifies the main CSR constituents as: clients and potential clients of the firm; graduates as potential entrants to the industry; internal audiences represented by the firms' staff and partners; and other external audiences constructed as members of those local communities in which the firm operate. In the largest firms, maintaining pragmatic legitimacy with some client, graduate and internal audiences is frequently dependent on the development of moral legitimacy established with other external constituents (communities). Consequently, the typologies of legitimacy developed are largely pragmatic, the most ephemeral and most easily attained form, rather than something that is enduring, embedded and taken-for-granted.

چکیده فارسی
این مقاله به بررسی نحوه استفاده حسابداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به عنوان وسیله ای برای حفظ مشروعیت بخش های کلیدی می پردازد. بررسی می کند که چه کسانی این گروه ها (مخاطبان) برای اقدامات CSR خود و استراتژی های مورد استفاده خود برای حفظ مشروعیت با این مخاطبان هستند. شواهد مبتنی بر مصاحبه از 18 شرکت بزرگ حسابداری در بریتانیا (انگلستان) عوامل اصلی CSR را به عنوان: مشتریان و مشتریان بالقوه شرکت مشخص می کند؛ فارغ التحصیلان به عنوان ورودی بالقوه به صنعت؛ مخاطبان داخلی که توسط کارکنان و شرکای شرکت نمایندگی می شوند؛ و دیگر مخاطبان خارجی که به عنوان اعضای آن جوامع محلی که در آن شرکت فعالیت می کنند، ساخته شده است. در بزرگترین شرکت ها، حفظ مشروعیت با بعضی از مشتریان، فارغ التحصیلان و مخاطبان داخلی به طور مداوم وابسته به توسعه مشروعیت اخلاقی است که با دیگر اعضای خارجی (جوامع) ایجاد شده است. در نتیجه، نوعی از مشروعیت توسعه یافته عمدتا عملی است، که به شکل فوری و به سادگی به دست می آید، به جای چیزی که پایدار، تعبیه شده و گرفته شده است.

موضوعات مقاله