مسئولیت اجتماعی شرکت و کارت متوازن پایداری : مطالعه موردی هتل های خانوادگی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Corporate social responsibility Balanced scorecard Sustainable balanced scorecard Family-owned hotels
کلمات کلیدی :
مسئولیت اجتماعی شرکت، کارت امتیازی متوازن، کارت امتیازی متوازن پایدار، هتل های متعلق به خانواده
عنوان فارسی :

مسئولیت اجتماعی شرکت و کارت متوازن پایداری : مطالعه موردی هتل های خانوادگی

عنوان انگلیسی :

Corporate social responsibility and sustainability balanced scorecard: The case study of family-owned hotels

ژورنال :
International Journal of Hospitality Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431915000742
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.05.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Corporate social responsibility Balanced scorecard Sustainable balanced scorecard Family-owned hotels

کلمات کلیدی : مسئولیت اجتماعی شرکت، کارت امتیازی متوازن، کارت امتیازی متوازن پایدار، هتل های متعلق به خانواده

عنوان فارسی : مسئولیت اجتماعی شرکت و کارت متوازن پایداری : مطالعه موردی هتل های خانوادگی

عنوان انگلیسی : Corporate social responsibility and sustainability balanced scorecard: The case study of family-owned hotels

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431915000742چکیده انگلیسی
This research aims to find empirical support for the benefits of Corporate Social Responsibility (CSR) to family-owned hotels by identifying paths through which CSR influences business. The Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) concept is used to assess the perceived importance of relationships between CSR and business performances to support the goals of the case hotels. SBSC breaks the business down into five dimensions namely; Financial, Customer, Internal Business, Learning & Growth and Non-Market Perspective, which is CSR in this study. The results of partial least squares (PLS) regression using the sample consisting of three stakeholders (i.e., two hundred customers, seventy employees and thirty managers) of family-owned hotels delivered several findings: (i) both the employee and manager group shows that CSR has a significant influence on BSC dimensions with variance (ii) all of the stakeholder groups support the significant relationship between CSR and goals and (iii) all of the stakeholder groups confirm the causal relationship among BSC dimensions with variance. Lastly, we conclude the paper by discussing implications for family-owned hotels as well as addressing limitations.

چکیده فارسی
این پژوهش با هدف شناسایی راه هایی که از طریق آن CSR بر کسب و کار تأثیر می گذارد، حمایت تجربی از مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) برای هتل های متعلق به خانواده است. مفهوم کارت امتیازی متوازن پایداری (SBSC) برای ارزیابی اهمیت درک اهمیت روابط بین CSR و عملکرد تجاری برای حمایت از اهداف هتل مورد استفاده قرار می گیرد. SBSC کسب و کار را به پنج ابعاد؛ مالی، مشتری، تجارت داخلی، یادگیری و رشد و چشم انداز غیر بازار، CSR در این مطالعه است. نتایج حاصل از رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLS) با استفاده از نمونه ای که شامل سه ذینفع (یعنی دوصد مشتری، هفتاد کارمند و سی مدیریت) هتل های متعلق به خانواده بود، چندین نتیجه را به دست آورد: (i) هر دو گروه کارمند و مدیر CSR تأثیر قابل توجهی در ابعاد BSC با واریانس دارد؛ (2) تمام گروه های ذینفع از رابطه مهم بین CSR و اهداف حمایت می کنند؛ و (3) همه گروه های ذینفع رابطه علی بین ابعاد BSC با واریانس را تایید می کنند. در نهایت، ما این مقاله را با بحث در مورد پیامدهای هتل های متعلق به خانواده و نیز محدودیت های مربوط به آن می گوییم.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی