برنامه های سرمایه گذاری شرکت های صنایع همگانی برق اروپا: انگیزه ها، روندها، استراتژی ها و چالش ها

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
73
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Electric utilities Open innovation Corporate venture capital Startup Business model Multiple case study EDF E.ON Iberdrola Enel
کلمات کلیدی :
تأسیسات برق، نوآوری باز، سرمایه گذاری شرکت، راه اندازی، مدل کسب و کار، مطالعه موردی چندگانه، EDF، E.ON، Iberdrola، Enel
عنوان فارسی :

برنامه های سرمایه گذاری شرکت های صنایع همگانی برق اروپا: انگیزه ها، روندها، استراتژی ها و چالش ها

عنوان انگلیسی :

Corporate venture capital programs of European electric utilities: Motives, trends, strategies and challenges

ژورنال :
The Electricity Journal
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040619016302585
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tej.2017.01.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 73

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Electric utilities Open innovation Corporate venture capital Startup Business model Multiple case study EDF E.ON Iberdrola Enel

کلمات کلیدی : تأسیسات برق، نوآوری باز، سرمایه گذاری شرکت، راه اندازی، مدل کسب و کار، مطالعه موردی چندگانه، EDF، E.ON، Iberdrola، Enel

عنوان فارسی : برنامه های سرمایه گذاری شرکت های صنایع همگانی برق اروپا: انگیزه ها، روندها، استراتژی ها و چالش ها

عنوان انگلیسی : Corporate venture capital programs of European electric utilities: Motives, trends, strategies and challenges

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040619016302585چکیده انگلیسی
The forthcoming paradigmatic changes in the energy sector point to innovation as being one of the main drivers of growth for utilities. In search for their future business model, open innovation and, in particular the collaboration with startups, is recognized as a means to keep the leading position in a changing industry. In this respect, utilities deriving from the European market, which is considered as a reference case for many other regions in the world, follow the 4th wave of Corporate Venture Capital (CVC) by initiating relevant programs.The aim of the paper is to examine the state of CVC programs of the European electric utilities and, more broadly, to examine their motives, to identify trends and strategies and to discuss the associated challenges. As our current knowledge on the subject is limited, the purpose of the study is to investigate this evolving phenomenon. To this end, a multiple case-study methodology is used by examining the CVC programs of four major European utilities (E.ON, EDF, Enel and Iberdrola). Findings suggest that CVC programs are now integrated in an Open Innovation approach and thus complemented by numerous other initiatives. All CVCs conduct investments tightly linked to the parent’s firm operations and the majority of them have more of a strategic (than financial) rationale in their investments. As a result, the cooperation between startups and the parent company is of great importance and poses a number of challenges related to the development of initiatives that would create linkages, achieve the alignment of the time frame and set up mutually beneficial commercial collaborations, including the ‘if’ and ‘how’ startups may work with competitors.

چکیده فارسی
تغییرات پارادایم پیش رو در بخش انرژی اشاره به نوآوری به عنوان یکی از محرک های اصلی رشد خدمات عمومی است. در جستجوی مدل کسب و کار آینده خود، نوآوری را باز کنید، و به ویژه همکاری با راه اندازی، به عنوان وسیله ای برای حفظ موقعیت پیشرو در صنعت در حال تغییر است. در این راستا، خدماتی که از بازار اروپا به وجود می آیند، که به عنوان یک مرجع برای بسیاری از مناطق دیگر در جهان مورد توجه قرار گرفته است، با شروع موج سرمایه گذاری شرکت های بزرگ (CVC)، با شروع برنامه های مربوطه، دنبال می شوند. هدف مقاله این است که برنامه های CVC خدمات آب و برق دولت اروپا و به طور گسترده تر، بررسی انگیزه های آنها، شناسایی روند و استراتژی ها و بحث در مورد چالش های مرتبط بررسی شود. همانطور که دانش فعلی ما در مورد موضوع محدود است، هدف مطالعه این است که این پدیده در حال تحول را بررسی کنیم. برای این منظور، بررسی روش های CVC چهار کارخانه عمده اروپا (E.ON، EDF، Enel و Iberdrola) یک روش تحقیق چند مورد استفاده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که برنامه های CVC در حال حاضر در یک رویکرد نوآوری باز است و به همین دلیل توسط بسیاری از طرح های دیگر تکمیل شده است. همه CVC ها سرمایه گذاری های خود را به شدت با فعالیت های شرکت بزرگ مرتبط می کنند و اکثریت آنها از سرمایه گذاری های خود بیشتر استراتژیک (نسبت به مالی) دارند. در نتیجه، همکاری بین شرکت های راه اندازی شده و شرکت مادر، اهمیت زیادی دارد و شماری از چالش های مرتبط با توسعه ابتکاراتی را ایجاد می کند که باعث ایجاد ارتباط، دستیابی به هماهنگی زمان بندی و ایجاد همکاری های تجاری متقابلا سودمند، از جمله "اگر" و "چگونه" شروع کار ممکن است با رقبا کار کند.

موضوعات مقاله