فساد در تجارت بین المللی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
118
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Corruption Bribery International business Multinationals Theory
کلمات کلیدی :
فساد، رشوه خواری تجارت بین الملل، نظریه های چند ملیتی
عنوان فارسی :

فساد در تجارت بین المللی

عنوان انگلیسی :

Corruption in international business

ژورنال :
Journal of World Business
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951615000681
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.015
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 118

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Corruption Bribery International business Multinationals Theory

کلمات کلیدی : فساد، رشوه خواری تجارت بین الملل، نظریه های چند ملیتی

عنوان فارسی : فساد در تجارت بین المللی

عنوان انگلیسی : Corruption in international business

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951615000681چکیده انگلیسی
I analyze corruption in international business, presenting a critical assessment of the topic and providing suggestions for future research. I argue that corruption creates a laboratory for expanding international business studies because its illegal nature, the differences in perception about illegality, and the variation in the enforcement of laws against bribery across countries challenge some of the assumptions upon which arguments have been built, i.e., that managers can choose appropriate actions without major legal implications. Hence, I first provide suggestion for how to analyze the topic of corruption in future studies by analyzing the types, measures, causes, consequences, and controls of corruption. I then provide suggestions for how to extend leading theories of the firm by using corruption as a laboratory that challenges some of the assumptions of these theories: extending agency theory by analyzing the existence of unethical agency relationships; extending transaction cost economics by analyzing illegal transaction costs minimization; extending the resource-based view by studying corporate social irresponsibility capability; extending resource dependency by analyzing the ethical power escape; and extending neo-institutional theory by studying illegal legitimacy.

چکیده فارسی
من فساد در تجارت بین المللی را تجزیه و تحلیل می کنم، ارائه ارزیابی انتقادی از موضوع و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده است. من استدلال می کنم که فساد یک آزمایشگاه برای گسترش مطالعات تجارتی بین المللی ایجاد می کند زیرا ماهیت غیرقانونی آن، تفاوت در ادراک در مورد غیرقانونی بودن و تنوع در اجرای قوانین علیه رشوه خواری در سراسر کشور، برخی از پیش فرض هایی را که بر اساس آن استدلال ساخته شده است، مدیران می توانند اقدامات مناسب را بدون پیامدهای قانونی مهمی انتخاب کنند. از این رو، ابتدا پیشنهاداتی برای تجزیه و تحلیل موضوع فساد در مطالعات آینده با تحلیل انواع، اقدامات، علل، پیامدها و کنترل فساد ارائه می دهم. سپس پیشنهادات خود را برای چگونگی گسترش نظریه های پیشرو در شرکت با استفاده از فساد به عنوان یک آزمون که برخی از فرضیه های این نظریه ها را به چالش می کشد ارائه می دهد: گسترش نظریه سازمان با تحلیل وجود روابط آژانس غیر اخلاقی؛ گسترش هزینه های اقتصادی معامله با تحلیل هزینه های معامله غیر قانونی؛ گسترش دیدگاه مبتنی بر منابع با مطالعه توانایی بی مسئولیتی شرکت های اجتماعی؛ گسترش وابستگی به منابع با تجزیه و تحلیل فرار از قدرت اخلاقی؛ و گسترش نظریه نوین نهادی با مطالعه مشروعیت غیر قانونی می باشد .

موضوعات مقاله