فساد در پروژه های عمومی و پروژه های بزرگ: فیل در اتاق وجود دارد!

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
138
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Corruption Project context Procurement Public projects Megaprojects Project performance
کلمات کلیدی :
فساد، زمینه پروژه، تدارکات، پروژه های عمومی، پروژه های مگا، عملکرد پروژه
عنوان فارسی :

فساد در پروژه های عمومی و پروژه های بزرگ: فیل در اتاق وجود دارد!

عنوان انگلیسی :

Corruption in public projects and megaprojects: There is an elephant in the room!

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316301090
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.09.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 138

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Corruption Project context Procurement Public projects Megaprojects Project performance

کلمات کلیدی : فساد، زمینه پروژه، تدارکات، پروژه های عمومی، پروژه های مگا، عملکرد پروژه

عنوان فارسی : فساد در پروژه های عمومی و پروژه های بزرگ: فیل در اتاق وجود دارد!

عنوان انگلیسی : Corruption in public projects and megaprojects: There is an elephant in the room!

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316301090چکیده انگلیسی
Despite the relevance of corruption in project selection, planning and delivery, the project management literature pays little attention to this crucial phenomenon. This paper sets the background to foster the discussion concerning how to select, plan and deliver infrastructure in corrupt project contexts. It presents the different types of corruptions and the characteristics of projects that are more likely to suffer from it. Corruption is particularly relevant for large and uncommon projects where the public sector acts as client/owner or even as the main contractor. Megaprojects are “large unique projects” where public actors play a key role and are very likely to be affected by corruption. Corruption worsens both cost and time performance, and the benefits delivered. This paper leverages the institutional theory to introduce the concept of “corrupt project context” and, using the case study of the Italian high-speed railways, shows the impact of a corrupt context on megaprojects.

چکیده فارسی
با وجود ارتباط فساد در انتخاب پروژه، برنامه ریزی و تحویل، مطالعه مدیریت پروژه توجه زیادی به این پدیده حیاتی می کند. این مقاله زمینه را برای تقویت بحث در مورد چگونگی انتخاب، برنامه ریزی و ارائه زیرساخت ها در زمینه های مشکل دار پروژه تعیین می کند. این نوع فساد و ویژگی های پروژه هایی را که بیشتر از آن رنج می برند ارائه می کند. فساد به ویژه برای پروژه های بزرگ و غیر معمول مرتبط است که در آن بخش عمومی به عنوان مشتری / مالک و یا حتی به عنوان پیمانکار اصلی عمل می کند. پروژه های مگا "پروژه های بزرگ منحصر به فرد" هستند که در آن افراد عمومی نقشی کلیدی ایفا می کنند و به احتمال زیاد فساد می شود. فساد اداری هزینه و زمان کار را افزایش می دهد و مشکلات را به ارمغان می آورد. این مقاله تئوری نهادی را به معرفی مفهوم "زمینه فاجعه پروژه" می رساند و با استفاده از مطالعه موردی راه آهن های سرعت بالا ایتالیا، نشان دهنده تاثیر یک زمینه فاسد برای پروژه های بزرگ می باشد.

موضوعات مقاله