آیا کارایی R & D در سطح کشور از ساختار شبکه همکاری سود می برد؟

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
103
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Collaboration network Structural holes Degree centrality Closeness centrality Abetweenness centrality Country-level R&D efficiency
کلمات کلیدی :
شبکه همکاری، روزنه های ساختاری، مرکزیت درجه، مرکزیت انطباق، مرکزیت ابعادی، سطح کارایی، R & D در سطح کشور
عنوان فارسی :

آیا کارایی R & D در سطح کشور از ساختار شبکه همکاری سود می برد؟

عنوان انگلیسی :

Does country-level R&D efficiency benefit from the collaboration network structure?

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316000044
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.01.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 103

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Collaboration network Structural holes Degree centrality Closeness centrality Abetweenness centrality Country-level R&D efficiency

کلمات کلیدی : شبکه همکاری، روزنه های ساختاری، مرکزیت درجه، مرکزیت انطباق، مرکزیت ابعادی، سطح کارایی، R & D در سطح کشور

عنوان فارسی : آیا کارایی R & D در سطح کشور از ساختار شبکه همکاری سود می برد؟

عنوان انگلیسی : Does country-level R&D efficiency benefit from the collaboration network structure?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316000044چکیده انگلیسی
In this study, we attempt to fill an important gap that literature has yet to investigate, that is, the influence of collaboration network structure on national research and development (R&D) efficiency. We not only provide country-level evidence that the collaboration network structure influences the R&D result performance measured by output quantity. We also prove that the collaboration network structure influences the R&D process performance measured by input–output efficiency score. The latter exploration presents the underlying explanations for the former conclusion. We construct a unique dataset that enables us to build seven scientific collaboration networks at the country level. Based on the collections of R&D data for each country in our networks, we have measured R&D efficiency scores by using the Malmquist productivity index associated with data envelopment analysis. The clustering coefficient (CC), structural holes (SH), degree centrality (DC), closeness centrality (CNC), and betweenness centrality (BC) of each country are jointly used to comprehensively measure the structural properties of collaboration networks. Panel data models are employed to explore the effect of the network properties on R&D efficiency. Our results not only reconfirm that collaboration network structure influences scientific publications at the country level, but also show that the higher SH, DC, CNC, and BC correlate positively with the better future efficiency.

چکیده فارسی
در این مطالعه، ما تلاش می کنیم شکاف مهمی را که هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته ، یعنی تاثیر ساختار شبکه بر کارایی تحقیق و توسعه ملی (R & D)،را بررسی کرده و پر کنیم. ما نه تنها شواهد در سطح کشور ارائه می دهیم که ساختار شبکه همکاری بر عملکرد نتیجه تحقیق و توسعه تاثیر می گذارد که با مقدار خروجی اندازه گیری می شود. ما همچنین ثابت می کنیم که ساختار شبکه همکاری بر عملکرد پردازش تحقیق و توسعه با توجه به میزان کارایی خروجی ورودی-خروجی تاثیر می گذارد. اکتشاف دوم، توضیحات اساسی برای نتیجه اولیه را ارائه می دهد. ما یک مجموعه داده ای منحصر به فرد را ایجاد می کنیم که به ما امکان ساخت هفت شبکه علمی همکاری در سطح کشور می دهد. بر اساس مجموعه داده های تحقیق و توسعه برای هر کشور در شبکه های ما، ما با استفاده از شاخص بهره وری مالمکوییست با تجزیه و تحلیل پوشش داده ها، نمرات R & D را اندازه گیری می کنیم. ضریب خوشه بندی (CC)، سوراخ ساختاری (SH)، مركز درجه (DC)، مركز تقریبی (CNC) و مركز مركزی (BC) هر كشور به صورت جامع برای سنجش خواص ساختاری شبكه های همكاری استفاده می شوند. مدل داده های پانل برای بررسی اثر خواص شبکه در کارایی R & D مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج ما نه تنها دوباره ثابت می کند که ساختار شبکه همکاری بر نشریات علمی در سطح کشور اثر می گذارد، بلکه نشان می دهد که SH، DC، CNC و BC بیشتر با بازده آینده بهتر ارتباط دارد.

موضوعات مقاله