خلاقیت بدون هوش ممکن است؟ تحلیل وضعیت ضروری

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
124
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Intelligence Creativity Threshold hypothesis Necessary condition hypothesis Necessary Condition Analysis
کلمات کلیدی :
هوش، خلاقیت، فرضیه آستانه، فرضیه شرطی ضروری، تحلیل شرایط ضروری
عنوان فارسی :

خلاقیت بدون هوش ممکن است؟ تحلیل وضعیت ضروری

عنوان انگلیسی :

Is creativity without intelligence possible? A Necessary Condition Analysis

ژورنال :
Intelligence
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289616300289
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.intell.2016.04.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 124

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Intelligence Creativity Threshold hypothesis Necessary condition hypothesis Necessary Condition Analysis

کلمات کلیدی : هوش، خلاقیت، فرضیه آستانه، فرضیه شرطی ضروری، تحلیل شرایط ضروری

عنوان فارسی : خلاقیت بدون هوش ممکن است؟ تحلیل وضعیت ضروری

عنوان انگلیسی : Is creativity without intelligence possible? A Necessary Condition Analysis

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289616300289چکیده انگلیسی
This article extends the previous studies on the relationship between intelligence and creativity by providing a new methodology and an empirical test of the hypothesis that intelligence is a necessary condition for creativity. Unlike the classic threshold hypothesis, which assumes the existence of a curvilinear relationship between intelligence and creativity, the Necessary Condition Analysis (Dul, 2016) focuses on and quantifies the overall shape of the relationship between intelligence and creativity. In eight studies (total N = 12,255), using different measures of intelligence and creativity, we observed a consistent pattern that supports the necessary-but-not-sufficient relationship between these two constructs. We conclude that although evidence concerning the threshold hypothesis on the creativity–intelligence relationship is mixed, the “necessary condition hypothesis” is clearly corroborated by the results of appropriate tests.

چکیده فارسی
این مقاله مطالعات قبلی راجع به رابطه بین هوش و خلاقیت را با ارائه یک روش جدید و آزمون تجربی فرضیه ای که هوشمندی شرط لازم برای خلاقیت است، گسترش می دهد. بر خلاف فرض کلاسیک آستانه، که فرض وجود یک رابطه منحنی بین هوش و خلاقیت را در نظر می گیرد، تجزیه و تحلیل شرایط ضروری (دول، 2016) بر شکل کلی رابطه بین هوش و خلاقیت تمرکز می کند. در هشت مطالعه (مجموع N = 12،255) با استفاده از ابعاد مختلف هوش و خلاقیت، ما یک الگوی سازگار را مشاهده کردیم که از رابطه لازم و کافی بین این دو سازه پشتیبانی می کند. ما نتیجه می گیریم که گرچه شواهد مربوط به فرضیه آستانه در رابطه خلاقیت-هوش، مخلوط است، فرضیه شرایط ضروری، به وضوح با نتایج آزمون های مناسب تایید می شود.

موضوعات مقاله