مدیریت ریسک اعتباری در خرده فروشی در مکزیک: بهبود اقتصادی در انتخاب متغیرها و تغییرات در ویژگی های آنها

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
21
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Banking Credit Econometric models Data estimation methodology Optimization techniques
کلمات کلیدی :
بانکداری ، اعتبار ، مدل های اقتصادسنجی ، روش ارزیابی داده ها ، تکنیک های بهینه سازی
عنوان فارسی :

مدیریت ریسک اعتباری در خرده فروشی در مکزیک: بهبود اقتصادی در انتخاب متغیرها و تغییرات در ویژگی های آنها

عنوان انگلیسی :

Credit risk management at retail in Mexico: An econometric improvement in the selection of variables and changes in their characteristics

ژورنال :
Contaduría y Administración
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S018610421730027X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.02.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 21

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Banking Credit Econometric models Data estimation methodology Optimization techniques

کلمات کلیدی : بانکداری ، اعتبار ، مدل های اقتصادسنجی ، روش ارزیابی داده ها ، تکنیک های بهینه سازی

عنوان فارسی : مدیریت ریسک اعتباری در خرده فروشی در مکزیک: بهبود اقتصادی در انتخاب متغیرها و تغییرات در ویژگی های آنها

عنوان انگلیسی : Credit risk management at retail in Mexico: An econometric improvement in the selection of variables and changes in their characteristics

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S018610421730027Xچکیده انگلیسی
The early prediction of bad debtors for revolving credits in Mexico is a relevant issue today. The credit behavior econometric model proposed considers the changes in the characteristics of the consolidated accredited and provides better results than those obtained with the methodology utilized by the CNBV on provision matters. The results obtained show that the possibility of replacing the current model, minimizing the expected loss and increasing the ROA per financial institution at a national level by 2.20%, complies with the methodological criteria and the statistical tests in accordance with the Compiled Banking Regulation and Basel II guidelines on credit risk issues.

چکیده فارسی
پیش بینی اولیه بدهکاران بد برای اعتبارات چرخشی در مکزیک امروز مسئله مربوطه است. مدل اقتصاد سنجی رفتار اعتباری پیشنهاد شده تغییرات در ویژگی های اعتباردهی تلفیقی را در نظر گرفته و نتایج بهتر را نسبت به آنچه که با روش شناسی مورد استفاده CNBV در مورد مسائل مربوط به بررسی شده است، ارائه می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که امکان جایگزینی مدل فعلی، به حداقل رساندن از دست دادن انتظار و افزایش ROA در هر موسسه مالی در سطح ملی توسط 2.20٪، مطابق با قوانین روش شناختی و آزمون های آماری مطابق با مقررات مندرج در بانکداری و دستورالعمل های بازل II در مورد مسائل مربوط به ریسک اعتباری است.

موضوعات مقاله