عوامل موفقیت بحرانی (CSFs) برای ادغام پایداری در شیوه های مدیریت پروژه های ساختمانی در کشورهای در حال توسعه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
71
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Critical success factors Sustainability Project management Integration Developing countries Construction industry
کلمات کلیدی :
عوامل موفقیت بحرانی، پایداری مدیریت پروژه، ادغام، کشورهای در حال توسعه، صنعت ساخت و ساز
عنوان فارسی :

عوامل موفقیت بحرانی (CSFs) برای ادغام پایداری در شیوه های مدیریت پروژه های ساختمانی در کشورهای در حال توسعه

عنوان انگلیسی :

Critical success factors (CSFs) for integration of sustainability into construction project management practices in developing countries

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317300856
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.01.014
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 71

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Critical success factors Sustainability Project management Integration Developing countries Construction industry

کلمات کلیدی : عوامل موفقیت بحرانی، پایداری مدیریت پروژه، ادغام، کشورهای در حال توسعه، صنعت ساخت و ساز

عنوان فارسی : عوامل موفقیت بحرانی (CSFs) برای ادغام پایداری در شیوه های مدیریت پروژه های ساختمانی در کشورهای در حال توسعه

عنوان انگلیسی : Critical success factors (CSFs) for integration of sustainability into construction project management practices in developing countries

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317300856چکیده انگلیسی
This study looks at the critical success factors (CSFs) affecting integration of sustainability into project management practices of construction projects in developing countries. Having innovation diffusion theory as the theoretical point of departure, CSFs pertaining to the triple bottom line of sustainability (environmental, social and economic) were identified through a comprehensive review of literature. These were customised for the context of developing countries by conducting 16 semi-structured interviews and were presented in form of a conceptual model. The model was validated through a survey returning 101 completed questionnaires with partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) as the method of analysis. This study contributes to the field by presenting one of the first studies in its kind focusing on CSFs for integration of sustainability into project management practices for construction projects within the context of developing countries.

چکیده فارسی
این مطالعه به عوامل موفقیت بحرانی (CSFs) تاثیر می گذارد که ادغام پایداری را به شیوه های مدیریت پروژه های ساختمانی در کشورهای در حال توسعه منعکس می کند. با توجه به تئوری انتشار نوآوری به عنوان نقطه نظر خروجی ، CSFs مربوط به خط سوم سهم پایداری (محیط زیست، اجتماعی و اقتصادی) از طریق بررسی جامع مطالعه شناسایی شدند. اینها با استفاده از 16 مصاحبه نیمه ساختار یافته برای زمینه کشورهای در حال توسعه سفارشی شدند و در قالب یک مدل مفهومی ارائه شدند. مدل با استفاده از یک بررسی، 101 پرسشنامه تکمیل شده با مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات (PLS-SEM) به عنوان روش تجزیه و تحلیل مورد تایید قرار گرفت. این مطالعه با ارائه یکی از اولین مطالعات در قالب نوعی تمرکز بر CSF ها برای ادغام پایداری به شیوه های مدیریت پروژه برای پروژه های ساخت و ساز در درون کشورهای در حال توسعه می باشد.

موضوعات مقاله