عوامل موفقیت بحرانی برای اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت های کوچک و متوسط ​​هند و تأثیر آنها بر عملکرد

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
65
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supply chain management Performance Critical success factors Small and medium enterprises
کلمات کلیدی :
مدیریت زنجیره تامین ، عملکرد ، عوامل موفقیت بحرانی ، سازمانهای کوچک و متوسط
عنوان فارسی :

عوامل موفقیت بحرانی برای اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت های کوچک و متوسط ​​هند و تأثیر آنها بر عملکرد

عنوان انگلیسی :

Critical success factors for implementation of supply chain management in Indian small and medium enterprises and their impact on performance

ژورنال :
IIMB Management Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389615000312
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.iimb.2015.03.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 65

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supply chain management Performance Critical success factors Small and medium enterprises

کلمات کلیدی : مدیریت زنجیره تامین ، عملکرد ، عوامل موفقیت بحرانی ، سازمانهای کوچک و متوسط

عنوان فارسی : عوامل موفقیت بحرانی برای اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت های کوچک و متوسط ​​هند و تأثیر آنها بر عملکرد

عنوان انگلیسی : Critical success factors for implementation of supply chain management in Indian small and medium enterprises and their impact on performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389615000312چکیده انگلیسی
Globalization of the economy, e-business, and introduction of new technologies pose new challenges to all organizations especially for small and medium enterprises (SMEs). In this scenario, successful implementation of supply chain management (SCM) can give SMEs an edge over their competitors. However, SMEs in India and other developing countries face problems in SCM implementation due to lack of resources and direction. Against this backdrop, this paper identified 13 critical success factors (CSFs) for implementation of SCM in SMEs and studied their impact on performance of Indian SMEs. Top management commitment, long–term vision, focus on core strengths, devoted resources for supply chain, and development of effective SCM strategy emerged as the most pertinent CSFs. To measure improvement in performance, the authors considered different measures related to customer service and satisfaction, innovation and growth, financial performance, and internal business. Results are analysed by testing research propositions using standard statistical tools.

چکیده فارسی
جهانی شدن اقتصاد، کسب و کار و معرفی فن آوری های جدید چالش های جدیدی را برای همه سازمان ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط (SME) ایجاد می کند. در این سناریو، پیاده سازی موفق مدیریت زنجیره تامین (SCM) می تواند مزایای رقابتی خود را برای SME ها به ارمغان بیاورد. ا این حال، SMEs در هند و دیگر کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود منابع و جهت گیری، در اجرای SCM با مشکل مواجه هستند. در این زمینه، این مقاله 13 فاکتور موفقیت بحرانی (CSFs) را برای اجرای SCM در SMEs شناسایی کرده و تاثیر آن بر عملکرد SME های هند را مورد بررسی قرار داده است. تعهد مدیریت ارشد، چشم انداز دراز مدت، تمرکز بر نقاط قوت اصلی، منابع اختصاص یافته برای زنجیره تامین و توسعه استراتژی موثر SCM به عنوان مهمترین CSF ها تبدیل شده است. برای اندازه گیری بهبود عملکرد، نویسندگان اقدامات مختلف مربوط به خدمات و رضایت مشتری، نوآوری و رشد، عملکرد مالی و کسب و کار داخلی را در نظر گرفتند. نتایج با استفاده از آزمونهای تحقیقاتی با استفاده از ابزارهای استاندارد آماری تحلیل می شود.

موضوعات مقاله